Prieigos sąlygos

Click here to read the Terms of Access in English

Tinklalapio valdytojas

is tinklalapis yra valdomas Premier Premier Farnell UK Limited arba jos vardu kompanijos kuri yra registruota Anglijoje ir Velse (registracijos numeris 00860093) (vykdanios veikl ir vadinamos Premier Farnell arba kur kontekste tinka Mus Mes ar Ms). Ms registruota buvein yra adresu 150 Armley Road Leeds LS12 2QQ Anglija.

Ms PVM registracijos numeris Jungtinje Karalystje yra 169680322.

Visi praneimai dl io tinklalapio turi bti siuniami adresu elektroninio pato adresu fakso numeriu ar telefono numeriu (bet kuriuo kuris yra tinkamas praneimo dalykui) nurodytais ms tinklalapio Kontaktai puslapyje.

Jeigu jums reikia susisiekti su mumis dl kit prieasi susijusi su iuo tinklalapiu praome sisti savo praneimus ratu tinklalapio savininkui ms registruotos buveins adresu arba js galite mums sisti iuos praneimus elektroniniu patu: info-lt@farnell.com.

Praome perirti Premier Farnell tinklalapio Prieigos slygas pateiktas emiau. Remiantis iomis Prieigos slygomis jums suteikiama teis prisijungti ir naudotis iuo tinklalapiu. Js naudojimasis iuo tinklalapiu reikia kad js perskaitte ir supratote ias Prieigos slygas ir js sutinkate bti jomis saistomas.

SVARBU: JS PRIPASTATE IR SUTINKATE KAD IOS SLYGOS GALI BTI KEIIAMOS LAIKAS NUO LAIKO BE SPJIMO IR KAD JS ESATE SAISTOMAS IAIS PAKEITIMAIS PADARIUS TOKIUS PAKEITIMUS KIEKVIEN KART KAI JS APSILANKOTE IAME TINKLALAPYJE. TAI YRA JS ATSAKOMYB APSILANKYTI IAME PUSLAPYJE SIEKIANT PERIODIKAI PERIRTI GALIOJANIAS PRIEIGOS SLYGAS KURIOMIS JS BSITE SUSAISTYTAS.

Šio tinklalapio informacijos tikslumas ir prieinamumas

Visa informacija ir duomenys, patalpinti šiame tinklalapyje, buvo parengti tiktai tam, kad būtų pateikta bendra informacija apie mus ir produktus ir, kai tai yra aktualu, apie paslaugas, kurias mes parduodame ir teikiame. Visa tokia informacija ir duomenys, paskelbti mūsų puslapyje, yra pateikiami sąžiningai jūsų patogumui ir gali būti naudojami tik dėl informacinių tikslų ir visuomet pagal šias Prieigos sąlygas.

Mes stengiamės užtikrinti, kad informacija ir duomenys, paskelbti šiame tinklalapyje, būtų teisingi ir atnaujinti. Tačiau, maksimaliai įstatymų leidžiama apimtimi, mes neteikiame jokių pareiškimų ar garantijų (aiškiai išreikštų ar numanomų), kad informacija ar duomenys, paskelbti šiame tinklalapyje, yra teisingi, išsamūs, patikrinti ar pilni. Ypač mes neteikiame pareiškimų ar garantijų (aiškiai išreikštų ar numanomų) dėl informacijos ar duomenų tinkamumo bet kuriam konkrečiam tikslui. Informacija šiame tinklalapyje nėra jokios formos patarimas ir/arba rekomendacija. Farnell neįsipareigoja atnaujinti ar ištaisyti informacijos ir/arba duomenų, patalpintų tinklalapyje, bet mes pasiliekame teisę tobulinti ir/ar keisti (įskaitant pašalinimą) produktus ir/arba programas, aprašytas šioje informacijoje, ir panaikinti ir/arba perkelti tokią informaciją ar duomenis bet kuriuo metu ir be įspėjimo.

Nors mes stengiamės užtikrinti, kad šis tinklalapis būtų įprastai prieinamas 24 valandas per parą, mes nebūsime atsakingi, jeigu, dėl bet kokių priežasčių, šis tinklalapis yra, bet kuriuo metu, neprieinamas tam tikrą laiką arba visiškai. Naudojimasis šiuo tinklalapiu gali būti sustabdytas laikinai ar nuolatos be įspėjimo.

Informacija apie produktus

Informaciją, kurią Farnell skelbia šiame tinklalapyje, gali sudaryti nuorodos ar dalinės nuorodos į Farnell produktus, programas ir paslaugas, kurios nėra paskelbtos ar prieinamos jūsų valstybėje. Tokios nuorodos nereiškia, kad Farnell ketina pranešti apie tokius produktus, programas ir paslaugas jūsų valstybėje. Mes rekomenduojame jums visais atvejais pasikonsultuoti su vietiniu Farnell verslo atstovu dėl informacijos, susijusios su produktais, programomis ir paslaugomis, kurie būtų jums prieinami.

Prieiga prie informacijos ir naudojimasis ja

Jūsų prieiga prie šio tinklalapio yra griežtai ribojama, t.y. peržiūrėti, naudoti, perkelti ir kaupti informaciją, patalpintą šiame tinklalapyje, galima tiktai jūsų teisėtais asmeniniais ar vidiniais verslo naudojimo tikslais. Bet kokia kita prieiga prie šio tinklalapio kitais tikslais nei leidžia šios Prieigos sąlygos arba bet kokia prieiga arba bandymas prieiti prie kitų Farnell kompiuterio sistemų sričių ar kitos informacijos, patalpintos sistemoje, bet kuriems tikslams yra griežtai draudžiama, ir tai gali sudaryti pagrindą pateikti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo ir/arba būti pagrindu imtis jūsų baudžiamojo persekiojimo.

Informacija apie intelektinės nuosavybės teises

Informacija ir duomenys, patalpinti šiame tinklalapyje, yra autorių ir/arba kitų intelektinės nuosavybės teisių objektai (įskaitant, be apribojimų, teises į prekių ženklus, gamybines paslaptis ir patentus), priklausantys mums ar mums suteikti licencijos pagrindu. Visos teisės į tokią informaciją ir medžiagą pasilieka mums ar mūsų trečiosioms šalims licenciarams.

Jūs galite perkelti į kietąjį diską ir/arba spausdinti atskirus šio tinklalapio skyrius tik asmeniniam naudojimui ir informacijai arba vidiniam jūsų verslo naudojimui, ir su sąlyga, kad jūs išlaikote visas autorių teises, kitus savininko pranešimus ar kitus intelektinės nuosavybės pranešimus, patalpintus originalioje medžiagoje ant visų instaliuotų objektų ir/arba padarytų kopijų. Bet koks failo perkėlimas yra daromas jūsų pačių rizika.

Jūs pripažįstate, kad visos nuosavybės teisės į autorinę medžiagą arba tokioje medžiagoje ir/arba medžiagą, su kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, yra ir išlieka suteiktos mums ar mūsų trečiosioms šalims licenciarams, ir kad jūs negalite įgyti kitų teisių dėl šios medžiagos negu jos yra nurodytos aukščiau.

Produktai, technologija ar procesai, aprašyti šiame tinklalapyje, gali būti kitų intelektinės nuosavybės teisių objektas, priklausantis mums ar mūsų trečiosioms šalims, ir jūs negalite įgyti teisių į tokius produktus, technologijas ar procesus.

Jūs negalite atgaminti (viso ar dalies), pakeisti, išrinkti, išardyti ar perduoti ar naudoti bet kokiems komerciniams tikslams (kitai nei aiškiai nurodyta aukščiau) bet kokią informaciją ir/ar duomenis iš šito tinklalapio be mūsų aiškaus išankstinio rašytinio sutikimo.

Nuorodų sistemos sąsajos

Gali būti nuorodų iš šio tinklalapio į kitą ir atvirkščiai, kurie nėra valdomi Farnell ir nuo jos nepriklausomi. Nuorodos iš šio tinklalapio egzistuoja tiktai patogumo ir informacijos tikslais. Farnell nėra atsakinga už tokių tinklalapių turinį, negali jo kontroliuoti ir neteikia jokių garantijų ar pareiškimų (aiškiai išreikštų ar numanomų) dėl bet kurio tinklalapio, iš kurio ar į kurį yra nuoroda. Tokių nuorodų į tinklalapius ar iš jų įtraukimas nereiškia Farnell pritarimo, rėmimo ar rekomendacijų tokiems tinklalapiams, jų tiekėjams, produktams ir/ar paslaugoms. Nuorodų sistemos sąsajos ar kiti nurodantys kryptį reikmenys į šį tinklalapį, patalpinti bet kuriame kitame tinklalapyje ar dokumente, nėra leidžiami be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo. Pasinadodami prieiga prie šio tinklalapio, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tai yra jūsų pasirinkimas imtis atsargumo priemonių užtikrinti, kad bet kokia informacija ir/arba duomenys, patalpinti ir/ar nukreipti į ar iš šio tinklalapio, kurią jūs pasirenkate savo naudojimui, yra neapsaugoti nuo virusų, kompiuterinių kirminų, kompiuterinių Trojos arklių ir kitų ardančių elementų.

Duomenų pateikimas Farnell

Farnell nepageidauja gauti konfidencialios ar nuosavybės informacijos iš Jūsų per šį tinklalapį. Siųsdami Farnell bet kokius duomenis, pastabas, pasiūlymus, idėjas, grafikus ar kitą informaciją per šį tinklalapį (įskaitant, be apribojimų, bet kokių priemonių, pateiktų mūsų tinklalapyje, susisiekti su mumis naudojimą), jūs suteikiate Farnell ribotą, neišimtinę, neatšaukiamą, nemokamą licenciją naudoti, atgaminti, pateikti, vykdyti, keisti, perkelti ir paskirstyti tuos duomenis (kaip aprašyta) ir jūs taip pat sutinkate, kad Farnell gali nevaržomai naudoti bet kurias idėjas, koncepsijas, pažangiąją patirtį ar technikas, kurias jūs siunčiate mums bet kuriam tikslui. Tačiau, išskyrus tuos atvejus, kai mes prašome jūsų leidimo ar kur mes informuojame jus iš anksto, kad jūsų pateikti duomenys ar informacija konkrečiai tinklalapio daliai bus paskelbti su jūsų vardu ant jos ar kitaip panaudoti, ar išskyrus, kai iš mūsų tai reikalaujama padaryti pagal įstatymus, mes neatskleisime jūsų vardo ar kitaip nepaskelbsime, kad jūs mums pateikėte duomenis ar informaciją.

Pirkimo sąlygos

Pirkimo sąlygos susideda iš sąlygų, patalpintų šiame tinklalapyje pagal kurias mes susitariame parduoti jums prekes ir/arba paslaugas. Kai mes sudarome sutartį(is) su jumis dėl tokių prekių ir/arba paslaugų pardavimo jums, esant prieštaravimų tarp šių Prieigos sąlygų ir Pirkimo sąlygų, tos Pirkimo sąlygos turės viršenybę.

Pareiškimas dėl teritorijos

Informacija ir medžiaga, pateikta šiame tinklalapyje, nėra pateikiama ir negali būti naudojama asmens ar subjekto bet kurioje jurisdikcijoje, kur šių tiekimas ar naudojimasis prieštarautų taikomiems įstatymams, taisyklėms ar nuostatams bet kurios valdžios institucijos, reguliacinės ar savireguliacinės organizacijos nuostatams, kai mes negalime pateikti tokios informacijos.

Jūs turite būti įsitikinę, kad jūs galite teisėtai prieiti prie šio tinklalapio ir galite teisėtai jį naudoti, skaityti puslapius ir/arba dirbti su informacija ir duomenimis, patalpintais puslapiuose. Mes neprisiimame atsakomybės už neleistiną prieigą ar už jūsų veiksmus dėl šių dalykų. Tam, kad išvengtume abejonių, jūs pripažįstate, kad šis tinklalapis yra skirtas ir padarytas prieinamu naudojimuisi iš Jungtinės Karalystės naudotis Lietuvos Respublikoje.

Atsakomybė

Mes nesame atsakingi nesvarbu ar SUTARTNĖS, AR DELIKTINĖS (ĮSKAITANT IR NEATSARGUMĄ) ATSAKOMYBĖS PAGRINDU, AR ATSAKOMYBĖS KYLANČIOS IŠ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMŲ, PAGRINDU, AR APRIBOJIMO AR KITU BŪDU KYLANČIOS ATSAKOMYBĖS PAGRINDU, dėl bet kokių pretenzijų, reikalavimų ar ieškinių ar tiesioginių, netiesioginių, YPATINGŲ ar tiesiogiai išplaukiančių nuostolių (įskaitant, bet neapsiribojant, pelno, PAJAMŲ, NUMATYTŲ SANTAUPŲ, GERO FIRMOS VARDO, DUOMENŲ AR VERSLO GALIMYBIŲ nuostolius) bet kurios prigimties ir kylančių tiesiogiai ar netiesiogiai naudojantis informacija AR PASIKLIAUJANT informacija bei duomenimis, patalpintais ar prieinamais per šį tinklalapį ar kitaip atsiradusiais, PRIKLAUSOMAI, AR MES BUVOME ĮSPĖTI DĖL TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĖS AR NE. SIEKIANT IŠVENGTI ABEJONIŲ, NIEKAS ŠIOSE PRIEIGOS SĄLYGOSE NEPAŠALINA AR NEAPRIBOJA MŪSŲ ATSAKOMYBĖS DĖL MIRTIES AR ASMENS SVEIKATOS SUŽALOJIMŲ, SUKELTŲ DĖL MŪSŲ NEATSARGUMO (ĮSKAITANT MŪSŲ DARBUOTOJUS, SUBRANGOVUS AR AGENTUS); APGAULĖS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, ŽINOMAI MELAGINGŲ PAREIŠKIMŲ PATEIKIMĄ); AR DĖL KITO DALYKO, DĖL KURIO BŪTŲ NETEISĖTA MUMS APRIBOTI AR PANAIKINTI ATSAKOMYBĘ (AR SIEKTI TAI PADARYTI).

Ši sąlyga bus taikoma tik tiek, kiek ji neprieštarauja atitinkamu atveju taikomoms bet kurios jurisdikcijos imperatyvioms teisės aktų normoms.

Taikytina teisė ir ginčų nagrinėjimas

Bet kokiam šio tinklalapio naudojimui visada bus taikoma reguliuojamas Anglijos teisė ir bet kokio ginčo atveju atitinkamos šalys turi neatšaukiamai paklusti neišimtinei Anglijos teismų jurisdikcijai.

Vertimai

Esant prieštaravimų tarp šių sąlygų ir bet kurio šių sąlygų vertimo, angliška versija turės viršenybę.


Terms of Access


WEB SITE OPERATOR

This Web Site is operated by or on behalf of Premier Farnell UK Limited, a company registered in England and Wales (registered number 00860093) (trading as and referred to as “Farnell” or, where the context admits, “Us”, “We” or “Our”). Our registered office is located at 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, ENGLAND.

Our UK VAT Registration Number is: 169680322.

All communications regarding this Web Site should be sent to the address, email address, fax number, or telephone number (whichever relevant to the subject matter of the communication) located on the Contact Us page of Our Web Site.

If you need to contact Us for any other reason in connection with this Web Site please address your communication in writing to the Webmaster at Our registered office or You may email Us at info-lt@farnell.com.

Please review the Farnell Web Site Terms of Access set out below. The basis on which You are entitled to access and use this Web Site is governed by these Terms of Access. Your access to this Web Site indicates that You have read and understood these Terms of Access and that You agree to be bound by them.

IMPORTANT: YOU ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THAT THESE TERMS MAY BE CHANGED FROM TIME TO TIME WITHOUT NOTICE AND THAT YOU ARE BOUND BY SUCH CHANGES IMMEDIATELY UPON SUCH CHANGE EACH TIME YOU ENTER THIS WEB SITE. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO VISIT THIS PAGE PERIODICALLY TO VIEW THE THEN CURRENT TERMS OF ACCESS BY WHICH YOU WILL BE BOUND.

INFORMATION ACCURACY AND AVAILABILITY OF THIS WEB SITE

All information and materials contained on this Web Site have been prepared solely for the purpose of providing general information about Us and the products and (where relevant) services which We sell. All such information and materials published on this Web Site are provided in good faith as a convenience to You and may be used for information purposes only and at all times in accordance with these Terms of Access.

We endeavour to ensure that the information and materials published on this Web Site are correct and up to date. However, (to the maximum extent permitted by law) we make no representations or warranties (express or implied) that the information or materials published on this Web Site are accurate, comprehensive, verified or complete. In particular, we make no representations or warranties (express or implied) concerning the fitness for any particular purpose of any such information or materials. The information on this Web Site does not constitute any form of advice and/or recommendation. Farnell does not undertake to update or correct the information and/or materials contained on this Web Site but We reserve the right to make improvements and/or changes to (including the removal of) the products and/or programs described in this information and to delete and/or move any such information or materials at any time and without notice.

Whilst we try to ensure that this Web Site is normally available 24 hours per day, we will not be liable if, for any reason, this Web Site is, at any time, unavailable for any period of time or at all. Access to this Web Site may be suspended temporarily or permanently without notice.

PRODUCT DETAILS

Information Farnell publishes on this Web Site may contain references or cross references to Farnell products, programs and services that are not announced or available in Your country. Such references do not imply that Farnell intends to announce such products, programs or services in Your country. We recommend in all cases that You consult Your local Farnell business contact for information regarding the products, programs and services which may be available to You.

ACCESS AND USE OF INFORMATION

Your access to this Web Site is strictly limited to viewing, using, downloading and storing the information contained on this Web Site solely for Your legitimate personal or internal business use. Any access to this Web Site for any purpose other than as permitted by these Terms of Access or any access or attempt to access other areas of the Farnell computer system or other information contained on the system for any purposes is strictly prohibited and may give rise to a claim for damages and/or result in criminal proceedings being taken against You.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NOTICE

The information and materials contained in this Web Site are subject to copyright and/or other intellectual property rights (including, but not limited to, rights in trade marks, trade secrets and patents) owned by or licensed to Us. All rights in respect of such information and materials are reserved to Us or to our third party licensors.

You may download to a local hard disk and/or print individual sections of this Web Site for personal use and information or for the internal use of your business only and provided that you retain all copyright, other proprietary notices or other intellectual property notices contained in the original material on all downloads and/or copies made. Any file downloads are made at your own risk.

You acknowledge that all proprietary rights in and to such copyright material and/or materials attracting other intellectual property rights are and shall remain vested in Us or Our third party licensors and that You shall obtain no rights in respect of such materials other than as stated above.

The products, technology or processes described in this Web Site may be the subject of other intellectual property rights reserved by Us or by other third parties and You shall obtain no rights in respect of such products, technology or processes.

You may not reproduce (in whole or in part), modify, decompile, disassemble or transmit or use for any commercial purpose whatsoever (other than as expressly stated above) any information and/or materials from this Web Site without Our express prior written consent.

HYPERTEXT LINKS

This web site may be linked to or from other web sites which are not maintained by and are independent of Farnell. Links from this Web Site exist for convenience and information purposes only. Farnell is not responsible for and has no control over the content of such web sites and makes no warranties or representations whatsoever (express or implied) about any other web site which is linked to or from this Web Site. The inclusion of any link to or from such web sites does not imply endorsement, sponsorship, or recommendation by Farnell of those web sites, their providers, products and/or services. Hypertext links or other signposting materials to this Web Site contained in any other web site or document are not permitted without Our prior written consent. By accessing this Web Site, You acknowledge and accept that it is up to You to take precautions to ensure that whatever information and/or materials contained on and/or linked to or from this Web Site You select for Your use is free of such items as viruses, worms, trojan horses and other items of a destructive nature.

SUBMISSIONS TO FARNELL

Farnell does not want to receive confidential or proprietary information from You through this Web Site. By sending Farnell any material, remarks, suggestions, ideas, graphics or any other information through this Web Site (including, without limitation, by using any means of contacting Us displayed on this Web Site), You grant Farnell an unrestricted, non-exclusive, irrevocable, royalty free licence to use, reproduce, display, perform, modify, transmit and distribute those materials (as described) and You also agree that Farnell is free to use any ideas, concepts, know-how or techniques that you send Us for any purpose. However, unless We ask your permission or where We notify You in advance that materials or information submitted by You to a particular part of the Web Site will be published with Your name on it or otherwise used, or except where We are required to do so by law, We will not release Your name or otherwise publicise that You submitted materials or information to Us.

TERMS OF PURCHASE

The Terms of Purchase contain the terms and conditions upon which We may agree to sell goods and/or services contained on this Web Site to You. Where We enter into a contract(s) with You for the sale of such goods and/or services to You, then (in the event of any inconsistency between these Terms of Access and the Terms of Purchase) those Terms of Purchase shall take precedence.

TERRITORY STATEMENT

The information and materials provided on this Web Site are not provided to and may not be used by any person or entity in any jurisdiction where the provision or use thereof would be contrary to applicable laws, rules or regulations of any governmental authority or regulatory or self-regulatory organisation where We are not authorised to provide such information.

You must be satisfied that You may lawfully access and use this Web Site, read the pages and/or act upon the information and materials contained within the pages. We accept no responsibility for unauthorised access or for Your actions in respect of these matters. For the avoidance of doubt, You acknowledge that this Website is designed and made available for use from the United Kingdom for use in the Republic of Lithuania.

LIABILITY

We shall not be liable WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF STATUTORY DUTY, RESTRICTION OR OTHERWISE in respect of any claims or any direct, indirect, SPECIAL or consequential loss (including, without limitation, loss of profits, REVENUES, ANTICIPATED SAVINGS, GOODWILL, DATA, OR BUSINESS OPPORTUNITIES) of any nature and whether arising directly or indirectly from the use of OR RELIANCE UPON the information and materials contained in or available through this Web Site or otherwise howsoever arising WHETHER OR NOT WE HAVE BEEN ADVISED OF THE LIKELIHOOD OF SUCH LOSS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NOTHING IN THESE TERMS OF ACCESS EXCLUDES OR LIMITS OUR LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE (INCLUDING OUR EMPLOYEES, SUB-CONTRACTORS OR AGENTS); FRAUD (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, FRAUDULENT MISREPRESENTATION); OR, FOR ANY OTHER MATTER WHICH IT WOULD BE ILLEGAL FOR US TO LIMIT OR EXCLUDE OUR LIABILITY (OR ATTEMPT TO DO SO).

This provision shall apply to the extent and in so much it is not in conflict with mandatory rules of law of any jurisdiction applicable in a specific case.

LAW AND JURISDICTION

Any use of this Web Site it shall at all times be governed by English law and, in the event of any dispute, the relevant parties shall irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts.

TRANSLATIONS

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then this English version will prevail.