Pirkimo Sąlygos

Please select the correct Terms & Conditions that apply to you below:

1. Sąvokos

Pateikiami žodžiai visose tiekimų sąlygose vartojami žemiau jiems suteikta prasme:

‘Katalogas’ – katalogas (bet kokios formos, popierinis ar elektroninis), kuriame yra išdėstytos šios Sąlygos.

‘Kompanija’ – Farnell, kompanijos Premier Farnell UK Limited (juridinio asmens kodas 00860093) prekybos padalinys, kurios registruota buveinė yra 150 Armley Road, Leeds, West Yorkshire, LS12 2QQ arba jos leidžiami teisių perėmėjai.

‘Sąlygos – šios sąlygos.

‘Sutartis’ – bet kokia Prekių pirkimo ir/ar Paslaugų teikimo sutartis, sudarytas tarp mūsų ir jūsų.

‘Klientas’ yra asmuo (-enys), kompanija ar kitas subjektas, kurio Prekių užsakymą Kompanija priėmė.

‘Prekės’ – bet kokios mūsų jums tiekiamos prekės arba prekės, kurios bus tiekiamos.

‘Paslaugos’ – bet kokios mūsų jums teikiamos paslaugos arba paslaugos, kurios bus teikiamos.

‘Tiekiniai’ – bet kokios Prekės ar Paslaugos.

‘Rašytinis (raštu)’ – taip pat ir elektroninis bendravimas (korespondencija).

2. Sąlygos

Visus užsakymus priima Kompanija remdamasi šiomis Sąlygomis ir atsižvelgiant į jas.

Šios Sąlygos turi viršenybę prieš bet kokias sąlygas kuriomis buvo remiamasi Kompanijos ir Kliento derybose arba į kurias buvo daromos nuorodos derybų metu ar kuriomis buvo remiamasi arba numatytas Kliento standartinėse sąlygose. Jeigu yra bet koks prieštaravimas tarp

 • kitų šio Katalogo nuostatų ir šių Sąlygų; arba
 • užsakymo nuostatų ir šių Sąlygų

Šios Sąlygos turės viršenybę nebent Kompanija raštu sutinka kitaip. Šios Sąlygos kartu su bet kokiomis sąlygomis Kompanijos priimtomis ryšius su užsakymu sudaro visą apimantį Kompanijos ir Kliento susitarimą dėl užsakytų Tiekinių. Nukrypimai nuo šių Sąlygų galimi tik Kompanijos direktoriui aiškiai leidus raštu.

3. Kainos

Nebent nurodyta kitaipTiekinių kainos pateikiamos Eurais neįskaitant PVM kuris kur tinkama bus pridėtas prie Kataloge nurodytos arba Kompanijos raštu nustatytos kainos arba kur tinkama bus pridėtas prie Kompanijos raštu nurodytos kainos prekių išsiuntimo metu. Kompanija ėmėsi visų protingų pastangų užtikrinant kad Tiekinių kainos būtų tiksliai nurodytos Kataloge tačiau pasilieka teisę bet kuriuo metu jų kainas keisti be įspėjimo. Bus taikomos Tiekinių kainos esančios užsakymo priėmimo metu. Kai Tiekiniai tiekiami dalimis (‘Suplanuotas Pristatymas’) už juos mokėtinos kainos yra tos esančios pirmosios Tiekinių partijos išsiuntimo metu tačiau kai Suplanuotas Pristatymas tęsiasi 90 dienų ar ilgiau Kompanija pasilieka sau teisę prie Kliento mokamos kainos priskaičiuoti papildomas sumas jeigu prieš šio laikotarpio pabaigą Tiekinių kaina pakyla arba siekiant atsižvelgti į taikytinos valiutos kurso pokyčius.

Tiekiniai pristatomi JK (Jungtinės Karalystės) teritorijoje yra apmokestinami tuo metu JK nustatytu PVM tarifu taip pat ir tais atvejais kai Tiekiniai yra skirti tolimesniam eksportui. Pateikus įrodymą atitinkantį pranešimą dėl muitų ar akcizo 703 kad Prekės buvo eksportuotos bus išrašyta kreditinė sąskaita visai PVM sumai.

PVM nėra taikomas Prekių gabenimui į kitą šalį EB (Europos Bendrijų) narę jeigu EB PVM numerį Prekių gavėjas pateikia Prekių užsakymo metu.

Tiekiniams pristatomiems į šalis nesančias EB narėmis yra taikomas nulinis PVM tarifas atsižvelgiant į pranešimą dėl muitų ar akcizo 703.

Standartinė Kompanijos dokumentacija yra viena sąskaita ir pranešimas apie prekių išsiuntimą. Kitų dokumentų tokių kaip prekybos rūmų ar konsuliniai patvirtinimai legalizavimas arba kelios sąskaitų kopijos kaštai nėra įtraukti į kainą nebent nurodytos Kompanijos pranešime apie kainą ar avansinėje sąskaitoje ir Kompanija atskirai pateiks jų kainas pagal pareikalavimą.

4. Mokėjimas

Visa kaina turi būti sumokėta avansu vienu iš žemiau nurodytų būdų sutartu su Kompanija:

 1. Valiuta kuria išrašyta sąskaita.
 2. Bankiniu mokėjimo pavedimu. Kompanijos banko duomenys reikalingi tokiam pavedimui atlikti suteikiami paprašius.
 3. Access/Visa kreditinėmis kortelėmis.
 4. Akredityvu su sąlyga kad Prekių kaina (neįskaitant pristatymo ir kitų mokesčių ir rinkliavų) viršija 7500€ ir akredityvas:
  1. yra NEATŠAUKIAMAS.
  2. yra patvirtintas tinkamą reputaciją turinčio JK Banko kuris yra priimtinas Kompanijai.
  3. suteikia galimybę atlikti mokėjimus eurais vietoje Kompanijai pareikalavus.
  4. tiksliai detaliai atitinka Kompanijos pranešimą apie kainą arba avansinėje sąskaitoje nurodytą kainą aprašymą išsiuntimo būdą ir t.t.
  5. nurodo jog visos Banko rinkliavos komisiniai mokesčiai yra dengiami Kliento sąskaita.
  6. leidžia ir dalinį pristatymą ir pristatymą per tarpinę vietą.
  7. suteikia galimybę Kompanijai per protingą laiką ir išsiųsti Prekes ir paruošti ir pateikti dokumentus.
  8. apibrėžia ‘Įvairias Kilmes’ jeigu kilmės valstybė turi būti nurodyta akredityve.
  9. jam yra taikomos ICC Bendrųjų Dokumentinių Akredityvų Taisyklės (1983 m. Peržiūrėta ICC Redakcija Nr.400) ir laikas nuo laiko galimi jų pakeitimai.
 5. Atitinka kreditavimo sąlygas kurias Kompanija suteikė Klientui pagal šias Sąlygas.

Pažymėtina jog Kompanija neprisiima jokių banko rinkliavų komisinių ar kitų mokesčių. Visi dokumentiniai akredityvai turi aiškiai numatyti jog visos šios rinkliavos komisiniai ar kiti mokesčiai yra dengiami Kliento sąskaita.

Visi mokėjimai privalo būti atlikti be jokių atskaitymų išskaitų ar įskaitymų. Mokėjimo terminas šiuo atveju turi esminę reikšmę. Jeigu Klientas neatlieka mokėjimo iki nustatytos datos Kompanija neapribodama kitų savo teisių ir teisių gynimo būdų įgyja teisę:

 1. Atšaukti užsakymą arba sustabdyti bet kokius tolimesnius pristatymus ar užsakymų vykdymus;
 2. Perimti bet kokias Kliento už Tiekinius sumokėtas sumas (taip pat sumas sumokėtas pagal bet kokias kitas sutartis) jeigu Kompanija mano tai esant tinkama priemone ir
 3. Skaičiuoti 5 procentus metinių palūkanų nuo nesumokėtos sumos laikas nuo laiko perskaičiuojant jų dydį remiantis HSBC Banko plc skelbiamomis bazinėmis palūkanų normomis iki kol bus sumokėta visa suma.

Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos registruojant paskyrą nurodytu el. pašto adresu. Pakeisti adresą arba paprašyti popierinės sąskaitos galima susisiekus su „Farnell“ gautinų sąskaitų skyriumi (kontaktiniai duomenys pateikti sąskaitoje). Pageidavus popierinės sąskaitos „Farnell“ pasilieka teisę imti mokestį už pašto išlaidas.

5. Naujos sąskaitos

Klientas pageidaujantis pasinaudoti kreditu privalo pateikti informaciją kurios reikalauja Kompanija taip pat Kompanija gali atlikti tokią informacijos paiešką ir tyrimą kuriuos laiko tinkamais. Kompanija pasilieka sau teisę vien tik savo nuožiūra suteikti atsisakyti suteikti ar nutraukti bet kokį kreditavimą arba bet kuriuo laiku neįspėjant Kliento sumažinti ar panaikinti bet kokį kredito limitą. Kompanijos nesaisto jokios atsiskaitymo paslaugų ar kredito sąlygos nebent Kompanija jas patvirtina raštu.

6. Užsakymai

Kompanija pasilieka sau teisę atsisakyti prekiauti su bet kokia kompanija asmeniu ar kitu subjektu.

Klientas kontaktuodamas telefonu ir visoje savo korespondencijoje turėtų nurodyti Kliento ir užsakymo numerį.

Siekiant išvengti bereikalingų pasikartojimų rašytinis telefoninių užsakymų patvirtinimas turi būti aiškiai pažymėtas žyma ‘Tik patvirtinimui’. Kompanija neprisiima atsakomybės už minėtu būdu nepažymėtus užsakymus o už pakartotinus užsakymus bus imamas atitinkamas mokestis. Minimali užsakymų kaina mokant kreditine kortele yra 30€.

Priėmus užsakymą jis gali būti atšauktas tik rašytiniu Kompanijos direktoriaus sutikimu.

Prekių užsakymą Kompanija priima išsiųsdama nurodytas Prekes tačiau toks Prekių išsiuntimas nereiškia užsakymo priėmimo kai Kliento užsakyme yra klaidingai nurodytos ar nustatytos Tiekinių kainos.

7. Pristatymas

Užsakymai pateikiami telefonu faksimile elektroniniu paštu bei internetinių ir elektroninių pirkimų užsakymo forma yra automatiškai laikomi skubiais ir išskyrus atvejus nurodytus žemiau Kompanija imsis visų protingų pastangų kad tokiu būdu užsakytos Prekės būtų išsiųstos tą pačią dieną su sąlyga kad šie užsakymai yra gauti iki 15:00 GMT (Grinvičo Laiko Juostos) nuo pirmadienio iki penktadienio o jeigu Prekės yra užsakytos vėliau – kitą darbo dieną.

Nebent bus sutarta raštu kitaip visi pristatymai bus vykdomi iš Kompanijos EXW JK (Jungtinės Karalystės) ar Belgijos sandėlių Kompanijos pasirinkimų. Termino ‘EXW’ sąvoka atitinka jo sąvoką pateiktą INCOTERMS 2000. Kompanija esant prašymui gali pasiūlyti pristatymą kitomis sąlygomis už papildomą mokestį.

Klientas gali prašyti jog būtų pristatoma arba užsakymas vykdomas dalimis 12 mėnesių laikotarpyje skaičiuojant nuo užsakymo dienos. Kompanija pasilieka sau teisę pristatyti ar vykdyti užsakymą dalimis. Kompanijai nepristačius ar neįvykdžius užsakymo nustatytu terminu kai pristatoma ar užsakymas vykdomas dalimis Kompanijai nėra užkertamas kelias ar suvaržoma galimybė vykdyti tolimesnį tiekimą (pristatymą) arba dalimis pateikti pagal Sandorį atliekamą paskesnį užsakymo įvykdymą.

Kompanija gali naudoti bet kokį jai prieinamą pristatymo būdą. Kompanija imsis visų protingų pastangų kad būtų užtikrinta pristatymo ir/ar įvykdymo sąmata tačiau išskyrus atvejus numatytus žemiau esančioje Sąlygoje 8 Kompanija jokiais atvejais nėra įpareigota mokėti kompensacijų Klientui už nepristatymą neatlikimą arba pavėluotą pristatymą atlikimą. Pristatymo ir/ar įvykdymo laikas nėra esminę reikšmę turinti sąlyga.

Kompanija pasilieka sau teisę dėl įvairių priežasčių atidėti išsiuntimą įskaitant atvejus kai reikia atlikti kreditinius ar galimo sukčiavimo patikrinimus ar procedūras arba užtikrinti kad visa apmokėjimo suma būtų gauta be jokių įsipareigojimų dėl išskaitų. Kai išsiuntimas yra uždelstas dėl šių priežasčių Kompanija imsis protingų pastangų informuoti Klientą.

8. Patikrinimas defektai ir nepristatymas

Klientas privalo kai tik yra protingai įmanoma po pristatymo patikrinti Tiekinius ar kai teikiamos Paslaugos suteiktas Paslaugas ir išskyrus kaip nurodo Sąlyga 14 Kompanija nėra atsakinga už bet kokius Tiekinių trūkumus nebent per 10 dienų nuo patikrinimo Kompanijai bus pateiktas rašytinis pranešimas apie trūkumus. Kompanija neruošia Prekėse esančios programinės įrangos todėl Klientas yra atsakingas už tai kad prieš pradėdamas naudoti Prekes patikrintų ar nėra kompiuterinių virusų.

Prekių išsiuntimo iš Kompanijos buveinės metu užfiksuotas bet kokios siuntos Prekių kiekis yra galutinis Klientui pristatytų Prekių kiekio ar pristatymo įrodymas nebent Klientas gali pateikti priešingą galutinį įrodymą. Kompanija nėra atsakinga už Prekių nepristatymą ar Paslaugų neatlikimą nebent per 10 dienų nuo tos dienos kada Prekės turėjo būti pristatytos ar Paslaugos suteiktos esant įprastoms aplinkybėms Kompanijai yra įteikiamas rašytinis pranešimas. Atsižvelgiant į žemiau pateiktą Sąlygą 15 (i) Kompanijos atsakomybė už nepristatymą ar neatlikimą taip pat už Prekes ar Paslaugas su trūkumais kurie buvo nurodyti pristačius Prekes ar suteikus Paslaugas remiantis šia 8 Sąlyga bus apribota Prekių pakeitimu ar Paslaugų atlikimu iš naujo per protingą laiką arba Kainos sumokėtos už Tiekinius grąžinimu arba Kompanija atitinkamai sumažins pirkimo kainą arba neatlygintinai per protingą terminą pašalins daikto trūkumus.

9. Grąžinimas

Prekės negali būti grąžintos Kompanijai nebent Klientas prieš tai iš Kompanijos įsigijo prekių grąžinimo patvirtinimo numerį (‘RAN’). Visos Prekės yra grąžinamos Kliento sąskaita ir rizika taip pat prekės neturi būti sugadintos ir turi būti grąžintos jų originalioje pakuotėje. Klientas yra atsakingas už Prekių grąžinimą Kompanijai ir už grąžinamų Prekių pristatymo Kompanijai įrodymo pateikimą.
ompanija taiko 21 dienų grąžinimo politiką. Bus priimtos grąžinimui tik tos Prekės kurias Kompanija gaus per 21 dienų skaičiuojant nuo Prekių išsiuntimo klientui dienos. Klientas turi pristatyti grąžinamas Prekes adresu “The Returns Department Farnell International Distribution Centre Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” aiškiai nurodant Kliento numerį užsakymo numerį ir RAN.
Visas Prekes kurios grąžintos praėjus 21 dienos terminui kaip ‘nepageidautinos’ arba ‘neteisingai užsakytos’ Kompanija priims savo nuožiūra tačiau bet kokiu atveju Prekėms bus taikomas 20 procentų skaičiuojant nuo visos sąskaitos išrašytos už grąžinamas Prekes (minimalus mokestis yra 10 EUR) mokestis.
Prekės kurias sudaro programinė įranga ar kurios yra specialiai pagamintos ar turi savyje pavojingų medžiagų nurodytų Direktyvoje 2002/95/EB Tam Tikrų Pavojingų Medžiagų Elektros ar Elektronikos įrangoje Naudojimo Apribojimai (‘RoHS’) negali būti grąžintos pagal šią 9 Sąlygą. Visos statiškai-jautrios arba jautrios drėgmei prekės tiekiamos hermetiškoje pakuotėje negali būti grąžintos jeigu vidinė ar išorinė pakuotė kurioje Prekės yra tiekiamos buvo atidaryta pažeista ar sugadinta.

10. Aprašymas

Visos specifikacijos brėžiniai iliustracijos aprašymai ir konkretus svoris matmenys tūris ar kiti duomenys įskaitant bet neapsiribojant bet kokius pareiškimus (ataskaitas) susijusius su atitikimu teisės aktų reikalavimams (kartu vadinamai “Aprašymai”) visur kur paminėti (įskaitant bet neapsiribojant šį Katalogą duomenų aprašymus prašymų įrašus išsiuntimo įrašus sąskaitas ar pakuotes) yra skirti bendrąja prasme apibūdinti Tiekinius tačiau nėra Sandorio dalis. Jeigu Prekių Aprašymas skiriasi nuo gamintojo aprašymo pastarasis yra laikomas teisingu. Kompanija imasi visų protingų pastangų kad Aprašymo tikslumas būtų užtikrintas tačiau pasikliauna ar remiasi informacija kurią jai gali pateikti (jeigu tokia informacija pateikiama) Kompanijos tiekėjai ir neprisiima jokio sutartinės deliktinės įstatyminės ar kokios atsakomybės už bet kokią klaidą ar kokių nors duomenų neįtraukimą į Aprašymą dėl Kompanijos neatsargumo ar kitų priežasčių. Kompanija vykdydama tęstinio tobulinimo programą arba siekdama jog būtų vykdomi teisės aktų reikalavimai gali keisti Tiekinius.

Neapribojant šios Sąlygos 10 taikymo Klientui yra rekomenduojama ieškoti vėliausių Prekių aprašymų Kompanijos interneto tinklapyje ypač bet neapsiribojant teiginių dėl RoHS.

11. Rizika ir nuosavybė

Kai pristatoma EXW sąlygomis Prekių sugedimo ar praradimo rizika pereina Klientui kai Prekės yra parengtos Klientui ar Kliento vežėjui jas atsiimti. Kitais atvejais rizika susijusi su Prekėmis pereina Klientui pagal sutarčiai taikytinas Incoterms sąlygas.

Prekių nuosavybė Klientui nepereina kol Kompanija negauna visų Kliento Kompanijai mokėtinų sumų apmokėjimo (grynais ar pavedimu be jokių įsipareigojimų dėl išskaitų) nesvarbu dėl kurio pristatymo yra tas mokėjimas Kompanijai įvykdomas. Iki nuosavybės teisės perėjimo Klientui jis privalo prekes saugoti patikėjimo pagrindu kaip Kompanijos atsakingas saugotojas. Kompanija turi teisę susigrąžinti Prekių valdymą kai iki nustatytos datos su Kompanija nėra visiškai atsiskaitoma arba kai Klientas priima sprendimą dėl likvidavimo ar teismas priima sprendimą dėl likvidavimo arba yra paskirtas Kliento turto ar verslo likvidatorius ar administratorius arba Kliento turtui taikomas turto areštas ar jo aprašymas nukreipiamas reikalavimas į Kliento turtą arba lygiavertės priemonės taikomos bet kokioje kitoje jurisdikcijoje.

Šis Katalogas bet kuriuo metu priklauso tik Kompanijai ir yra jos išskirtinė nuosavybė.

12. Kokybės Garantija

Visos šiame Kataloge nurodytos Prekės buvo pagamintos griežtai laikantis standartinių kokybės sąlygų BS EN ISO 9001:2000 nebent kitaip nurodyta išsiuntimo dokumentuose.

Papildoma informaciją galima gauti Kompanijos pardavimų skyriuje užsakymo metu. Galima kreiptis dėl pasirinktų prekių bei visų jų atitikimo reikalavimams CECC platintojams dokumentacijos. Jos yra pažymėtos Kataloge ir už tokį sertifikavimą yra taikomas 7.50€ mokestis.

36€ mokestis yra taikomas šio Katalogo galiojimo laikotarpiu už formos Pavojingos Prekės (IATA Forma) kur taikoma suteikimą.

13. Įvykdymas ir tinkamumas

Kompanija neatsako už Tiekinių neatitikimą jų naudojimo parametrams leistinam nuokrypiui ar charakteristikoms atsiradusį dėl Kompanijos neatsargumo ar kitų priežasčių išskyrus atvejus kai Kompanijos direktorius aiškiai ir tiksliai raštu užtikrino tokį atitikimą. Klientas yra atsakingas už tai kad būtų užtikrinta jog Tiekiniai yra pakankami savo savybėmis ir tinkami naudoti konkrečiu tikslu išskyrus atvejus kai Kompanijos direktorius aiškiai ir tiksliai raštu prisiėmė tokią atsakomybę. Kompanija neatsako už savo darbuotojų patarimus ar rekomendacijas Klientui kurie nėra patvirtinti Kompanijos direktoriaus raštu Klientas šiuos patarimus ir rekomendacijas naudoja/įgyvendina išskirtinai savo paties rizika. Išskyrus atvejus nurodytus Sąlygoje 15 Kompanijos atsakomybė Klientui už remiantis šia Sąlyga 13 suteiktą neteisingą netikslų ar klaidinantį pareiškimą patarimą garantiją ar rekomendaciją yra apribota už Tiekinius sumokėtų sumų grąžinimu ar Kompanijai pasirinkus tinkamų ir pakankamų pakaitinių Tiekinių pristatymu.

14. Garantija

Kompanija deda pastangas kad Klientas galėtų pasinaudoti Prekių gamintojo suteiktomis garantijomis.

Be to Kompanija be papildomo atlygio suremontuos arba Kompanijai pasirinkus pakeis Prekes arba jeigu yra teikiamos Paslaugos iš naujo suteiks Paslaugas jei bus įrodyta taip kad tai protingai patenkintų Kompaniją kad Prekės ar Paslaugos yra sugadintos (netinkamos) ar su trūkumais dėl netinkamų medžiagų blogai atlikto darbo ar konstrukcijos.

Šis įsipareigojimas netaikomas:

 • Jeigu trūkumai atsiranda dėl to kad Klientas pakeitė ar suremontavo Prekes be raštiško Kompanijos sutikimo;
 • Jeigu Klientas nesilaikė Gamintojo instrukcijų susijusių su Prekių laikymu naudojimu įrengimu ar priežiūra;
 • Jeigu remiantis Sąlyga 8 Klientas nepranešė Kompanijai apie bet kokius trūkumus kai šie trūkumai turėjo būti protingai pastebėti kaip akivaizdūs protingai atlikus apžiūrą; arba
 • Jeigu Klientas nepraneša Kompanijai apie trūkumus per 12 mėnesių (arba per kitą laikotarpį kurį Kompanija nustatė Tiekinių užsakymo priėmimo metu) skaičiuojant nuo Prekių išsiuntimo ar Paslaugų suteikimo dienos.

Visiems pakeistiems Tiekiniams ar suremontuotoms Prekėms remiantis šia Sąlyga 14 tomis pačiomis sąlygomis yra suteikiama garantija laikotarpiui likusiam iki pradiniams Tiekiniams suteiktos garantijos pabaigos. Visos Prekės kurios buvo pakeistos kitomis priklauso Kompanijai.

Klientas suteikia Kompanijai ir jos darbuotojams agentams ir atstovams teisę įeiti į jo patalpas kad remiantis šia Sąlyga 14 būtų atliktas remontas ar pakeitimai. Klientas turi užtikrinti jog Kompanijos darbuotojams agentams ir atstovams jo patalpose būtų sudarytos saugios ir patikimos darbo sąlygos taip pat Klientas turi pasirūpinti kad visi kompiuteriai ar procesoriai kurie bus remontuojami būtų atskirti ar atjungti nuo Kliento tinklo ir kad iki Kompanijos atvykimo į vietą šiuose kompiuteriuose ar procesoriuose būtų padarytos informacijos rezervinės kopijos.

Kompanijos vienintelis įsipareigojimas ir atsakomybė įrodžius Tiekinių sugedimą ar trūkumus remiantis Sąlyga 14 apsiriboja Kompanijos pasirinkimu atitinkamų Prekių suremontavimu ar pakeitimu arba atitinkamų Paslaugų suteikimu iš naujo arba pinigų sumokėtų už atitinkamus Tiekinius grąžinimu išskyrus atvejus kuriuos numato Sąlyga 15 (i).

Išskyrus atvejus kuriuos numato Sąlyga 15 (i) ir Sąlyga 8 aukščiau ši Sąlyga yra Kompanijos vienintelis įsipareigojimas kuris yra ir vienintelė Kliento teisinės gynybos priemonė dėl Tiekinių su trūkumais kurią klientas priima kaip pakeičiančia visus aiškiai išreikštus ar numanomus pareiškimus garantijas ar sąlygas numatytas teisės aktuose ar kitu pagrindu atsirandančias siekiant pašalinti Tiekinių trūkumus ir užtikrinti pakankamą kokybę Prekių (taip pat ir kartu naudojamų medžiagų) tinkamumą tam tikram tikslui ar veiklai ar teikiant Paslaugas atliekamų darbų standartus ir visi tokie pareiškimai sąlygos ar garantijos netaikomi.

15. Atsakomybės netaikymas

 1. Kompanijos atsakomybė Klientui nėra apribojama:
  • Kai Kompanija pažeidžia savo įsipareigojimus numatytus 1979 m. Prekių Pardavimo Akto 12 dalyje ar 1982 m. Prekių ir Paslaugų Tiekimo Akto 2 dalyje;
  • Už asmens sveikatos sužalojimą ar mirtį kurie kyla dėl Kompanijos neatsargumo;
  • Pagal 1987 m. Vartotojų Apsaugos Akto 2(3) skyrių;
  • Visais atvejais kai Kompanijos atsakomybės netaikymas ar siekis netaikyti Kompanijos atsakomybę būtų neteisėti; arba
  • Už apgaulę įskaitant melagingus pareiškimus;
 2. Jokia šių Sąlygų nuostata neturi įtakos Kliento kuris nepaisant Sąlygos 23 yra šiuose santykiuose ‘vartotojas’ kaip jis apibrėžtas 1977 m. Nesąžiningų Sutarties Sąlygų Akte teisėms.

Išskyrus atvejus numatytus 8 Sąlygoje (Patikrinimas Defektai ir Nepristatymas) 13 Sąlygoje (Įvykdymas ir Tinkamumas) 14 Sąlygoje (Garantija) ir 15 (i) sąlygoje aukščiau Kompanija neatsako Klientui jokiu būdu (nesvarbu ar sutartinės ar deliktinės (įskaitant ir neatsargumą) atsakomybės pagrindu ar atsakomybės kylančios iš teisės aktų reikalavimų pažeidimų pagrindu ar restitucijos ar kitu būdu kylančios atsakomybės pagrindu) už bet kokį sveikatos sužalojimą mirtį sugadinimą arba tiesioginius netiesioginius ar tiesiogiai išplaukiančius nuostolius (šios nuostatos taip pat apima tačiau neapsiriboja ekonominius nuostolius pelno nuostolius komercinius nuostolius naudojimo praradimus duomenų praradimus kompiuterių prastovas gero firmos vardo praradimą verslo nutraukimą išaugusius gamybos ar pirkimo kaštus galimybių praradimą sandorių nutraukimą ir panašius praradimus) sukeltus ar kylančius dėl ar ryšium su:

 • Tiekiniais ar jų gamyba pardavimu įvykdymu ar tiekimu arba užsakymo įvykdymo ar Tiekinių tiekimo atidėjimu ar neįvykdymu/nepristatymu dėl Kompanijos ar jos darbuotojų agentų ar subrangovų kaltės;
 • Bet kokiu Kompanijos padarytu aiškiai išreikštų ar numanomų Sutarties sąlygų pažeidimu;
 • Bet kokiu Tiekinių ar bet kokių gaminių į kuriuos įeina bet kurios Prekės ar kurie išvystyti naudojant Tiekinius panaudojimu ar perpardavimu ar tęstiniu tiekimu;
 • Bet kokius Kompanijos veiksmus ar neveikimą Kliento patalpose;
 • Bet kokius Kompanijos ar jos vardu padarytus ar nepadarytus pareiškimus duotus ar neduotus patarimus įskaitant tuos dėl atitikimo teisės aktų ar kitokiems reikalavimams; arba
 • Kitomis Sutarties nuostatomis.

Kompanija taip pat maksimaliai įmanoma pagal teisės aktus apimtimi neprisiima atsakomybės dėl pareiškimų ir nuostatų aiškių (kitų nei nurodyta šiose Sąlygose ar pateiktų pagal 13 Sąlygą) ar numanomų įstatyminių įprastinių ar kitokių kurie nesant šios atsakomybės neprisiėmimo sąlygos būtų ar galėtų būti taikomi Kliento naudai.

Išskyrus atvejus numatytus Sąlygoje 15 (i) Kompanijos bendra atsakomybė kylanti iš sutarties pažeidimo delikto (įskaitant neatsargumą) įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo klaidingų pareiškimų ar kitu pagrindu yra apribota Prekių remontu ar pakeitimu arba pakartotiniu Paslaugų suteikimu kai teikiamos Paslaugos arba Kompanijos pasirinkimu sumų sumokėtų už Tiekinius grąžinimu.

Kiekvienas Kompanijos darbuotojas agentas ir sub-rangovas savo paties vardu ir naudai gali pasiremti ir taikyti atsakomybės netaikymo (panaikinimo) sąlygas ir atsakomybę ribojančias sąlygas kurias numato Sąlygos 8 10 13 14 15 ir 16.

15 Sąlyga bus taikoma tik tiek kiek ji neprieštarauja atitinkamu atveju taikomoms bet kurios jurisdikcijos imperatyvioms įstatymų normoms.

16. ProductWatch ir Farnell ProductFind

Klientas pripažįsta jog šios paslaugos yra teikiamos nemokamai. Neapribojant bendrų nuostatų pateiktų Sąlygoje 15:

 1. Ryšium su ProductWatch (Produktų Stebėsena)
  Kompanija imsis visų protingų pastangų kad Klientas būtų informuotas apie laukiamą Prekių asortimento kaitą ar vienų Prekių pakeitimą kitomis tačiau Kompanija neprisiima atsakomybės už tokios informacijos Klientui nepateikimą laiku ar nepateikimą visiškai taip pat už informacijos apie galimus ar įprastai prieinamus pakaitalus nepateikimą taip pat už paslaugų nesuteikimą numatytu laiku ar numatytu būdu. Klientas yra atsakingas už tai kad būtų nustatyta ar siūlomos Prekės tinka Kliento numatytam naudojimui ir Kompanija šiuo atžvilgiu neteikia jokių garantijų ar kitokių pareiškimų.
 2. Ryšium su Farnell ProductFind (Produktų Radimas)
  Kompanija imasi visų protingų pastangų padedant Klientui nustatyti ir/ar įsigyti tinkamas Prekes tačiau neprisiima atsakomybės už minėtų veiksmų neatlikimą laiku ar neatlikimą visiškai taip pat už galimų ar įprastai prieinamų Prekių nepateikimą ar už paslaugų neatlikimą nustatytu laiku ar būdu. Klientas yra atsakingas už tai kad būtų nustatyta ar siūlomos Prekės tinka Kliento numatytam naudojimui ir Kompanija šiuo atžvilgiu neteikia jokių garantijų ar kitokių pareiškimų.

17. Intelektinės Nuosavybės Teisės

Tiekiniai pateikti šiame Kataloge gali būti tokių intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių kaip patentai pažangioji patirtis (know-how) prekės ženklai autorinės teisės dizaino teisės teisės į naudingumą teisės į duomenų bazes ir kitų trečiųjų šalių teisių objektai. Klientui nėra perduodamos jokios teisės ir licencijos išskyrus teisę naudoti Tiekinius ar perparduoti Prekes Klientui vykdant įprastinę ūkinę veiklą. Kompanijos atsakomybė nekyla esant bet kokioms pretenzijoms ieškiniams reiškiamiems dėl bet kurių tokių teisių pažeidimų.

Neapribojant to kas išdėstyta aukščiau nuosavybės teisė į bet kokią programinę įrangą kuri sudaro visą Prekę ar bet kurią jos dalį lieka Kompanijai ir/ar jos tiekėjams. Klientas pats privalo susipažinti su licencijos ar naudojimo sąlygomis ir sumokėti jeigu privaloma autorinį honorarą.

Kompanijai priklauso visos su šiuo Katalogu susijusios autorinės teisės. Be Kompanijos išankstinio rašytinio sutikimo viso šio Katalogo ar jo dalies atgaminimas yra draudžiamas.

18. Asmeninių Duomenų Naudojimas

“Asmeniniai Duomenys” reiškia bet kokią Kliento ar bet kokio Kliento kuris yra gyvas individas (abiem atvejais) atstovo informaciją pagal kurią (būtent pagal ją ar ją naudojant kartu su kita Kompanijos turima informacija) Kompanija gali identifikuoti tą Klientą ar tą Kliento atstovą nepriklausomai nuo to kada ir kaip ta informacija yra suteikta.

Kompanija gali tvarkyti Asmeninius Duomenis siekiant tam tikrų ar visų tikslų numatytų šiose Sąlygose ar kylančių iš santykių tarp Kompanijos ir Kliento įskaitant:

 1. Situacijas kai sprendžiama ar sudaryti kokią nors sutartį ar kitą sandorį su tam tikru Klientu. Tai gali sudaryti informacijos apie Kliento ar jo atstovo kreditingumą paieška ir tokios informacijos atskleidimas tikslais išsiaiškinti kaip Klientas tvarko savo sąskaitas ir kitiems apgaulės užkardymo ar asmens tapatybės atitinkamoms agentūroms patikrinimams;
 2. Užsakymų įvykdymą valdymą klientų aptarnavimą pirkimų kuriems Klientas teikia pirmenybę apibūdinimą ir pagalbos apžvelgiant vystant ir tobulinant Kompanijos verslą ir jos siūlomas prekes ir paslaugas teikimą;
 3. Tiesioginę Kompanijos produktų ir paslaugų ir/ar kitų Premier Farnell Group kompanijų ar trečiųjų šalių kurių produktai ir paslaugos Kompanijos manymu gali dominti Klientą ar jo atstovus produktų ir paslaugų rinkodarą vykdoma paštu faksu telefonu elektroniniu paštu SMS MMS žinutėmis ar kitu teisėtu būdu;
 4. Nusikaltimų prevenciją ar nusikaltimų atskleidimą.

Asmeninių Duomenų tvarkymas gali apimti:

 1. Asmeninių Duomenų perdavimą Kompanijos paslaugų teikėjams ir agentams;
 2. Šių Asmeninių Duomenų perdavimą kitoms Premier Farnell Group kompanijoms kurių prekės ir paslaugos Kompanijos manymu gali dominti šį Klientą ar jo atstovą;
 3. Šių Asmeninių Duomenų perdavimą trečiosioms šalims kurių prekės ir paslaugos Kompanijos manymu gali dominti Klientą ar jo atstovą;
 4. Asmeninių Duomenų perdavimą už Europos Ekonominės Erdvės EEE ribų įskaitant valstybes kurių teisė gali nenumatyti adekvačios Asmeninių Duomenų apsaugos. Kompanija perduos Asmeninius Duomenis tik toms kompanijoms esančioms už EEE ribų kurios garantuoja Kompanijai kad bus užtikrintas toks pat Asmeninių Duomenų apsaugos lygis koks yra JK.

Jeigu bet kuriuo metu Klientas ar jo atstovai nepageidauja kad jo ar jos Asmeniai Duomenys būtų naudojami visais ar kai kuriais aukščiau aptartais tikslais jis ar ji turėtų susisiekti su Marketingo Vadybininku adresu Farnell Canal Road Leeds LS12 2TU arba įspėti užsakymo telefonu metu bet kurį pardavimų atstovą.

Detalesnę informaciją apie tai kaip Kompanija naudoja asmeninius duomenis galima rasti Kompanijos privatumo politikos nuostatuose jos interneto tinklapyje.

19. Skatinimas

Tuo atveju kai Kompanija Klientui atsiunčia skatinamąją medžiagą susijusią su Kompanijos parduodamomis prekėmis ar teikiamomis paslaugomis šios Sąlygos yra taikomos visiems Tiekiniams kuriuos Klientas įsigyja pagal skatinamąją medžiagą.

20. Kilmės Šalis

Prekių kilmė gali būti ir ne iš Europos Bendrijų (EB) valstybės. Jokia šio Katalogo nuostata negali būti laikoma šaltiniu nurodančiu Prekių ar bet kurių jų dalių kilmę gamintoją ar gamybą nebent Kompanija raštu patvirtina kitaip. Pagal pareikalavimą Kompanija už mokestį nustatytą reikalavimo metu gali išduoti pažymas apie Prekių kilmę jeigu jų reikalaujama ir yra galimybė jas išduoti.

21. Pardavimo vieta

Prekės pardavimo vietoje gali būti tiekiamos tik oficialiais kredito debeto kortelių ar grynųjų pinigų pavedimais. Atsiimant Prekes turi būti pateiktas pirkimo užsakymas. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais galimi tik prekybos vietoje.

22. Eksportas

Klientas savo sąskaita turi gauti visas licencijas ir yra atsakingas jog būtų laikomasi visų JK taikomų galiojančių eksporto reikalavimų taip pat visų reikalavimų importui ar eksportui taikomų valstybėje kurioje Prekės yra pristatomos.

Tam tikrų prekių importui iš Jungtinių Amerikos Valstijų yra taikomi specifiniai apribojimai.

Klientas sutinka laikytis visų JAV ar užsienio institucijų ar įstaigų eksporto įstatymų apribojimų ir reikalavimų susijusių su prekėmis pagamintomis JAV ar kurių kilmės šalis yra JAV taip pat įsipareigoja neimportuoti neeksportuoti ar neperleisti re-eksporto tikslais jokių prekių į bet kurią valstybę į kurią tai daryti draudžiama į bet kurią valstybę kuriai taikomas embargas taip pat bet kuriam asmeniui įmonei ar subjektui kurie nepripažįstami blokuojami ar išskiriami pagal JAV ar užsienio įstatymus reikalavimus. Klientas pripažįsta ir užtikrina kad jis nėra Nepripažįstamų Asmenų Specialiai Išskirtų Piliečių ar Nušalintų Asmenų Sąrašuose taip pat kad teisės aktai kitu būdu nedraudžia jam įsigyti Tiekinius.

Kompanija pasilieka sau teisę netiekti tam tikriems asmenims ar į tam tikras valstybes taip pat teisę reikalauti kad Klientas pateiktų visą informaciją apie galutinę Prekių pristatymo vietą ir galutinį Prekių naudojimą.

23. JAV prekės (US Stock*)

Ši Sąlyga 23 kartu su kitomis šių Sąlygų nuostatomis yra taikoma bet kuriai Prekių tiekimo Sutarčiai tuo atveju kai užsakymo metu Kompanija informuoja jog tam tikros Prekės yra JAV prekės ar Newark tiesioginio vežimo Prekės ar tam tikroms Prekėms taikomos JAV Prekių ar Newark tiesioginio vežimo sąlygos (“JAV Prekės”). Esant bet kokiam prieštaravimui ar neatitikimui tarp aukščiau išdėstytų nuostatų ir šios Sąlygos 23 nuostatų viršenybę turi ši Sąlyga 23. Ši Sąlyga 23 nėra taikoma Sutartims nesusijusioms su JAV Prekėmis.

 1. Pristatymas
  Visiems JAV Prekių užsakymams yra taikomas papildomas pristatymo mokestis kurį nurodo Kompanija užsakymo metu (šiuo metu 25 EUR tačiau laikas nuo laiko gali būti keičiamas) (“US Stock Mokestis”). US Stock Mokestis yra mokamas tik vieną kartą už kiekvieną Sutartį nepriklausomai nuo to koks JAV Prekių kiekis yra užsakomas pagal tą Sutartį taip pat tik vieną kartą už kiekvieną Sutartį kai yra sudaryta Suplanuoto Tiekimo Sutartis. US Stock Mokestis yra mokamas kai pagal Sutartį yra pristatomas pirmasis JAV Prekių krovinys. Kai JAV Prekių užsakymas yra gautas darbo dieną iki 17:00 GMT jos paprastai yra pristatomos po 3 darbo dienų nuo užsakymo gavimo. Kai JAV Prekių užsakymas yra gautas darbo dienomis po 17:00 GMT arba nedarbo dienomis Prekės paprastai yra pristatomos praėjus 3 darbo dienoms pradedant skaičiuoti nuo kitos darbo dienos einančios po užsakymo gavimo dienos. Ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo pristatymo būdo pasirinkto užsakymo procese (šis būdas bus taikomas visoms kitoms užsakytoms Prekėms). Specialus pristatymas ta pačią dieną ar kitą dieną JAV Prekėms netaikomas. Kaip nurodyta aukščiau visi pristatymo terminai yra apytikriai.
 2. Atšaukimas ir grąžinimas
  Išskyrus kai tai yra atliekama pagal Sąlygą 10 visi vienkartiniai ar planiniai JAV Prekių užsakymai yra neatšaukiami ir negali būti atšaukti taip pat JAV Prekės negali būti grąžintos išskyrus atvejus numatytus Sąlygose 10 ar 15 (jeigu taikoma) arba esant išankstiniam rašytiniam Kompanijos direktoriaus sutikimui.
 3. Asmeninių Duomenų naudojimas ryšium su JAV Prekėmis
  Siekdama įvykdyti Sutartį kuria užsakomos JAV Prekės Kompanija perduos asmens kuriam Prekės turi būti pristatytos Asmeninius Duomenis JAV. Klientas pateikdamas JAV Prekių užsakymą sutinka ir leidžia tokį Asmeninių Duomenų perdavimą net jeigu JAV neužtikrina tokio paties Asmeninių Duomenų apsaugos lygio kokį suteikia JK. Kompanija imasi pastangų užtikrinti kad Asmeniniams Duomenims esantiems jos atstovų JAV dispozicijoje būtų užtikrintas adekvatus šios informacijos apsaugos lygis. Jeigu Asmeniniai Duomenys yra susiję su kitu fiziniu asmeniu kuriam Prekės turi būti pristatytos Klientas užtikrina kad jis ar ji turi šio asmens įgaliojimą jų vardu duoti tokį sutikimą. Klientas susisiekęs su Export Department Farnell Canal Road Leeds LS12 2TU United Kingdom gali sustabdyti ar atšaukti savo duotą sutikimą tačiau tai labai suvaržys paslaugų kurias Kompanija gali pasiūlyti teikimo galimybes taip pat tokioje situacijoje gali reikėti keisti Sutartyje nustatytas sąlygas.

* Taikytina tik ES valstybėms.

24. Verslo Klientai

Kompanija yra verslas verslui tiekėja. Katalogas visi specialūs katalogai ir kitos Kompanijos pagamintos produktų brošiūros yra skirtos verslo klientams bet ne vartotojams. Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina jog siekia įsigyti Tiekinius savo verslo tikslams bet ne kaip vartotojas.

25. Amžiaus reikalavimas įsigyjant tam tikras prekes

Kai atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus yra nustatoma minimali amžiaus riba leidžianti įsigyti tam tikras prekes Klientas patvirtina jog jis ar ji yra sulaukęs nustatyto amžiaus taip pat kad pristatytas Prekes priims asmuo sulaukęs nustatyto amžiaus.

26. Gyvybės Palaikymo ir Medicininis Pritaikomumas

Prekės nėra skirtos ar pritaikytos implantacijai į kūną ar naudojimui gyvybės palaikymo įrangoje kitoje medicininėje įrangoje ar kitose sistemose kai Prekių funkcionavimo sutrikimai galimai tikėtinai galėtų sukelti sveikatos sužalojimus. Klientai naudojantys Prekes tokiems tikslams tai daro savo rizika ir apsaugo Kompaniją ir jos tiekėjus nuo bet kokios atsakomybės ir išlaidų įskaitant kaštus atsirandančių dėl tokio Prekių naudojimo.

27. Eurai

Jeigu JK prisijungtų prie vienintelės unifikuotos Europos valiutos (žinomos kaip Euras ar kitaip) arba sutiktų kad būtų taikomas vienodas konvertavimo kursas tarp valstybių Europos Sąjungos narių tai nedarytų įtakos jokioms ir nepakeistų jokių Sutarties sąlygų bei neatleistų nuo Sutarties vykdymo.

28. Force Majeure

Kompanija nėra atsakinga Klientui jokiu būdu ir negali būti laikoma pažeidusia šias Sąlygas pavėlavus įvykdyti ar neįvykdžiusi bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį jeigu pavėluota įvykdyti ar neįvykdyta dėl aplinkybių kurių Kompanija negalėjo protingai kontroliuoti (įskaitant bet neapsiribojant vyriausybės veiksmus karą gaisrą sprogimą potvynį importo ar eksporto reikalavimus ar embargą darbo ginčus). Kompanija savo pasirinkimu gali atidėti Sutarties vykdymą arba nutraukti visą Sutartį ar jos dalį.

29. Telefoninių pokalbių įrašymas

Kompanija pasilieka teisę klausytis perimti ar įrašinėti telefoninius skambučius taip pat teisę tikrinti ar perimti visą elektroninį paštą ar kitą elektroninę komunikaciją skirtą Kompanijai gaunamą mokymo saugumo ir kokybės tikslais.

30. Sudarymui ir aiškinimui taikytina teisė

Visos Sutartys sudaromos ir aiškinamos pagal Anglijos teisę taip pat Klientas pripažįsta Anglijos teismų jurisdikciją tačiau Kompanija gali kreiptis dėl Sutarties priverstinio vykdymo į bet kurios jurisdikcijos kompetentingą teismą.

31. Bendrosios nuostatos

Visos šių Tiekimo Sąlygų nuostatos kurias kompetentinga institucija pripažįsta negaliojančiomis niekinėmis naikintinomis nevykdytinomis ar neprotingomis (visiškai ar dalinai) yra laikomos nuostatomis neturinčiomis įtakos visoms kitoms Tiekimo Sąlygų nuostatoms taip pat ir minėtų nuostatų dalims kurios nebuvo pripažintos negaliojančiomis niekinėmis naikintinomis nevykdytinomis ar neprotingomis. Kompanijos negalėjimas priverstinai įvykdyti ar negalėjimas priverstinai įvykdyti iš dalies tam tikras Tiekimo Sąlygų nuostatas ar šių nuostatų dalies nėra laikomas bet kokių Tiekimo Sąlygose numatytų teisių atsisakymu.

Kompanija be Kliento sutikimo ir neinformavusi Kliento turi teisę perleisti šių Sąlygų ir/ar bet kokią Sutarties teikiamą naudą priklausomai nuo prievolės bet kokiai savo grupės kompanijai (kaip apibrėžta 1989 m. Kompanijų Akto 53(1) dalyje) bet kuriuo metu.

Išskyrus atvejus numatytus 15 Sąlygoje Sutarties šalys neturi ketinimų kad kokios nors Sutarties nuostatos galėtų būti priverstinai įvykdytos (remiantis 1999 m. Sandorių (Trečiųjų Šalių Teisių) Aktu) asmenų nesančių Sutarties šalimis.

32. Vertimai

Esant prieštaravimui tarp šių Sąlygų ir bet kurio šių sąlygų vertimu ši Angliška versija turi viršenybę.

33. Verslo valdymas

Visas valdymas arba jo dalis, susieta su sėkmingu prekybos operacijų sąskaitos kūrimu bei jūsų užsakymo apdorojimu, gali būti automatizuota

Šios Sąlygos pakeičia visas ankstesnes redakcijas.
2008 m. kovas


Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Business Clients

Currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form whether paper or electronic) in which these Conditions are set out.
Company’ – Farnell a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situate at 150 Armley Road Leeds West Yorkshire LS12 2QQ or its permitted assigns.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Customer’ means the person(s) company or other entity whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Customer or set out in the Customer’s standard terms and conditions. If there is any conflict between

 • the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
 • the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Customer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a director of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated prices for Supplies are in Euro exclusive of VAT which will if appropriate be added at the time of dispatch to the price stated in the Catalogue or where appropriate the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is accepted. Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’) the price payable for them will be that applicable at the time of dispatch of the first batch of Supplies but where Scheduled Delivery may continue for a period of 90 days or more the Company reserves the right to charge the Customer further amounts if the price of the Supplies increases before the end of that period or to take into account changes in the applicable exchange rate.

Any Supplies made to a UK address will incur VAT at the current rate including where the Goods are for subsequent export. Upon receipt of proof which conforms to Customs/Excise Notice 703 that the Goods have been exported a credit note to the full value of VAT will be issued.

For shipments to another EC member state VAT will not be charged providing an EC VAT number is supplied by the consignee of the Goods at the time of ordering.

Supplies to a non EC member state will be zero rated for VAT purposes in accordance with Customs/Excise Notice 703.

The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4. Payment

Payment must be made in full in advance by one of the following methods as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced.
 2. by bankers draft or cheque with order drawn on a bank recognised by the Company in the UK.
 3. by net interbank transfer for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request.
 4. by Access/Visa credit cards.
 5. by letter of credit providing that the price of the Goods (excluding delivery and other charges and duties) is over €7500 and the letter of credit:
  1. is IRREVOCABLE.
  2. is confirmed by a reputable Bank acceptable to the Company in the UK.
  3. allows the Company payment at sight in euro.
  4. conforms exactly in detail as to price description despatch method etc given in the Company’s quotation or pro-forma invoice.
  5. states that all Bank charges commissions etc. are to the account of the Customer.
  6. allows both part shipment and trans-shipment.
  7. allows the Company a reasonable time both for despatch of Goods and the preparation and presentation of documents.
  8. specifies ’Various Origins’ if country of origin must be shown in the letter of credit.
  9. is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400) as the same may be amended from time to time.
 6. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Customer’s account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Customer.

All payments must be made without any deductions withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Customer fails to make payment by the due date then without prejudice to any other right or remedy the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance;
 2. appropriate any payment made by the Customer to such of the Supplies (or the Supplies made under any other contract) as the Company may think fit; and
 3. charge interest (both before and after any judgment) on the amount unpaid at the rate of 5% per annum above the base rate from time to time of HSBC Bank plc until payment is made in full.

5. New Accounts

A Customer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right in its absolute discretion to grant refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time without notice to the Customer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company person or entity.

The Customer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly. The minimum order value for credit card transactions is €30.

Once accepted an order may only be cancelled with the prior written agreement of a director of the Company.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided however that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Customer’s order.

7. Delivery

Telephone facsimile email web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday and all Goods ordered after such time on the next working day.

Unless otherwise stated by written agreement all deliveries will be executed on an EXW the Company’s UK or Belgian warehouse as the Company elects. ‘EXW’ shall have the meaning given it in INCOTERMS 2000. The Company may offer delivery on other terms and at additional cost if requested.

The Customer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but except as set out in Condition 8 below in no circumstances shall it be liable to compensate the Customer for non-delivery non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.

The Company reserves the right to delay despatch for a number of reasons including to perform any necessary credit or anti-fraud checks or procedures or to ensure that payment has been received in cleared funds in full. Where despatch is delayed for such reasons the Company will use reasonable endeavours to inform the Customer.

8. Inspection defects and non-delivery

The Customer must inspect the Supplies as soon as is reasonably practicable after delivery or in the case of Services performance and except as set out in Condition 14 below the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Customer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods as recorded by the Company upon despatch from the Company’s place of business shall be conclusive evidence of the quantity received by the Customer on delivery unless the Customer can provide conclusive evidence to the contrary. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 15(i) below any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time or to refunding the price then paid in respect of such Supplies or the Company will accordingly reduce the purchasing price or eliminate the defects within a reasonable time without any additional charge.

9. Returns

Prior to returning any Goods to the Company for any reason the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.
The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department Farnell International Distribution Centre Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA) Customer’s account number and order number on the outside of the package.
Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10 whichever is the greater.
Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened tampered with or damaged.

10. Description

All specifications drawings illustrations descriptions and particulars of weights dimensions capacity or other details including without limitation any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue on data sheets application notes despatch notes invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description the latter shall be deemed to be correct. The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information if any as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 10 Customers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods in particular but without limitation with regard to statements regarding RoHS.

11. Risk and ownership

Where delivery is EXW the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Customer when the Goods are made available for collection by the Customer or the Customer’s carriers. Otherwise risk in the Goods shall pass to the Customer in accordance with the relevant Incoterm applicable to the Contract.

Ownership of the Goods shall not pass to the Customer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Customer to the Company on any account whatsoever. Until ownership passes to the Customer the Customer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date or the Customer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Customer or an execution or distress is levied against the Customer or any equivalent action is taken in any other other jurisdiction the Company shall be entitled to retake possession of the Goods.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

12. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000 unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form) where available are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

13. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a director of the Company in writing the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria whether attributable to the Company’s negligence or otherwise. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is the Customer’s unless specifically stated in writing by a director of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a director of the Company is acted on entirely at the Customer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 15 the liability of the Company to the Customer should any warranty statement advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 13 prove to be incorrect inaccurate or misleading will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or at the Company’s option the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

14. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Customer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition the Company will free of charge repair or at the Company’s option replace Goods or in the case of Services re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials workmanship or design.

This obligation will not apply:

 • if the defect arises because the Customer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company;
 • because the Customer did not follow the manufacturers’ instructions for storage usage installation use or maintenance of the Goods;
 • if the Customer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
 • if the Customer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 14 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods which have been replaced will belong to the Company.

The Customer grants to the Company and its employees agents and representatives a right to enter onto its premises to effect any repair or replacement under this Condition 14. The Customer shall ensure that the Company’s employees agents and representatives are provided with a safe and secure working environment while at its premises and the Customer shall be responsible for isolating any computers or processors requiring repair or replacement from its network and for making back-up copies of any information on such computers or processors before the Company’s arrival on site.

Except as set out in Condition 15(i) the Company’s sole obligation and liability should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 14 shall be limited to at the Company’s option the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies

Except as set out in Condition 15(i) and Condition 8 above this Condition is the Company’s sole obligation and the Customer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Customer in substitution for all express or implied representations conditions or warranties statutory or otherwise as to the satisfactory quality fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations conditions and warranties are excluded.

15. Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Customer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence;
  • Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud including fraudulent misrepresentation.
 2. Nothing in these Conditions shall affect the rights of any Customer who notwithstanding Condition 23 deals as a ‘consumer’ as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection defects and non delivery) 13 (Performance and fitness for purpose) and 14 (Warranty/Guarantee) and Condition 15(i) above the Company will be under no liability to the Customer whatsoever (whether in contract tort (including negligence) breach of statutory duty restitution or otherwise) for any injury death damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include without limitation pure economic loss loss of profits loss of business loss of use loss of data computer downtime depletion of goodwill business interruption increased purchasing or manufacturing costs loss of opportunity loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies or the manufacture sale performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees agents or sub-contractors;
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract;
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies;
 • Any acts or omissions of the Company at the Customer’s premises;
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions warranties and stipulations express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 13) or implied statutory customary or otherwise which but for such exclusion would or might subsist in favour of the Customer.

Save as set out in Condition 15(i) the Company’s total liability in contract tort (including negligence) breach of statutory duty misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services re-performing the Services or at the Company’s option refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8 10 13 14 15 and 16 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

Condition 15 shall apply to the extent and in so much it is not in conflict with mandatory rules of law of any jurisdiction appicable in a specific case.

16. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Customer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 15:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform the Customer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Customer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Customer to determine whether the Goods are suitable for the Customer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

17. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to the intellectual and industrial property rights including patents knowhow trademarks copyright design rights utility rights database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Customer except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Customer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular without limiting the above title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Customer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

18. Use of Personal Data

“Personal Data” means in relation to any Customer or any representative of a Customer who is (in either case) a living individual any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Customer or that representative regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Customer including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Customer. This may include conducting credit reference searches against a Customer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Customer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfilment administration customer services profiling the Customer’s purchasing preferences and to help to review develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Customer or its representatives whether by post fax telephone email SMS MMS or otherwise to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Customer or representative;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If at any time the Customer or its representatives does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes he or she should contact the Marketing Manager Farnel Canal Road Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company’s use of personal data please see the Company’s privacy policy on its website

19. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Customer in relation to goods or services available from the Company these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

20. Country of Origin

Goods may originate from an non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

21. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

22. Export

The Customer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States the Customer agrees to comply with all applicable export laws restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities and shall not import export or transfer for the purpose of re-export any product to any prohibited or embargoed country or to any denied blocked or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Customer represents and warrants that it is not on the Denied Persons Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain customers or certain countries and to require from the Customer full details of the end use and final destination of the Goods.

23. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or Newark direct ship Goods or subject to US Stock or the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”) the provisions of this Condition 23 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 23 this Condition 23 shall prevail. This Condition 23 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently €25 but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above all delivery times are estimates only.
 2. Cancellation and returns
  Save in accordance with Condition 10 above all orders for US Stock Goods whether single drop or scheduled are irrevocable and cannot be cancelled and US Goods may not be returned except in accordance with Conditions 10 or 15 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods the Customer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered the Customer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Customer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department Farnell Canal Road Leeds LS12 2TU United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only.

24. Business Customers

The Company is a business to business supplier. The Catalogue and any specialogues and other product brochures produced by the Company are intended for use by business customers and not consumers. By ordering the Customer confirms that he she or it wishes to obtain the Supplies for the purposes of his her or its business and not as a consumer.

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods the Customer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Life Support and Medical Applications

The Goods are not designed or authorised for implantation in the body or for use in life support equipment other medical equipment or systems for any other purpose where the malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury. Customers using the Goods for any such purpose do so at their own risk and agree to indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from such use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Customer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under these Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include but not be limited to government actions war fire explosion flood import or export regulations or embargoes labour disputes). The Company may at its option delay the performance of or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Customer submits to the jurisdiction of the English Courts but the Company may enforce such Contract in any court of competent jurisdiction.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid void voidable unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity voidness voidability unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled without the consent of or notice to the Customer to assign the benefit subject to the burden of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 15 the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these Conditions and any translation of these Conditions then this English version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020


Kompanija yra verslas verslui tiekėja. Tačiau jeigu jūs įsigyjate kaip Vartotojas (sąvoka pateikiama žemiau) šios sąlygos yra taikomos jums.

Premier Farnell UK Limited (verslo santykiuose vadinama Farnell)
Eksporto tiekimų vartotojams Sąlygos

Katalogas naudojamas nuo 2008 m. kovo mėnesio iki 2009 m. kovo mėnesio
Šių sąlygų išleidimo data: 2008 m. kovas

1. Sąvokos

Pateikiami žodžiai visose tiekimų sąlygose vartojami žemiau jiems suteikta prasme:

Katalogas’ – katalogas (bet kokios formos popierinis ar elektroninis) kuriame yra išdėstytos šios Sąlygos.
Kompanija’ – Farnell kompanijos Premier Farnell UK Limited (juridinio asmens kodas 00860093) prekybos padalinys kurios registruota buveinė yra 150 Armley Road Leeds West Yorkshire LS12 2QQ arba jos leidžiami teisių perėmėjai.
Sąlygos’ – šios sąlygos.
Sutartis’ – bet kokia Prekių pirkimo ir/ar Paslaugų teikimo sutartis sudarytas tarp mūsų ir jūsų.
Vartotojas’ reiškia asmenį sudarantį su Kompanija sandorį tikslais tiesiogiai nesusijusiais su jo/jos profesine ar ūkine veikla kurio Prekių užsakymą Kompanija priima (akceptuoja).
Prekės’ – bet kokios mūsų jums tiekiamos prekės arba prekės kurios bus tiekiamos.
Paslaugos’ – bet kokios mūsų jums teikiamos paslaugos arba paslaugos kurios bus teikiamos.
Tiekiniai’ – bet kokios Prekės ar Paslaugos.
Rašytinis (raštu)’ – taip pat ir elektroninis susižinojimas (korespondencija).

2. Sąlygos

Visus užsakymus priima Kompanija remdamasi šiomis Sąlygomis ir atsižvelgiant į jas.

Šios Sąlygos turi viršenybę prieš bet kokias sąlygas kuriomis buvo remiamasi Kompanijos ir Vartotojo derybose arba į kurias buvo daromos nuorodos derybų metu ar kuriomis buvo remiamasi arba numatytas Vartotojo standartinėse sąlygose. Jeigu yra bet koks prieštaravimas tarp

 • kitų šio Katalogo nuostatų ir šių Sąlygų; arba
 • užsakymo nuostatų ir šių Sąlygų

šios Sąlygos turės viršenybę nebent Kompanija raštu sutinka kitaip. Šios Sąlygos kartu su bet kokiomis sąlygomis Kompanijos priimtomis ryšius su užsakymu sudaro visą apimantį Kompanijos ir Vartotojo susitarimą dėl užsakytų Tiekinių. Nukrypimai nuo šių Sąlygų galimi tik Kompanijos direktoriui aiškiai leidus raštu.

3. Kainos

Nebent nurodyta kitaip Tiekinių kainos yra Eurais neįskaitant PVM kuris arba kur tinkama Kompanijos yra rašytiniame kainos nurodyme kaip nurodyta Kataloge. Kompanija ėmėsi visų protingų pastangų užtikrinant kad Tiekinių kainos būtų tiksliai nurodytos Kataloge tačiau pasilieka teisę bet kuriuo metu jų kainas keisti be įspėjimo. Bus taikomo Tiekinių kainos esančios tuo metu kai Vartotojas pateikia užsakymą išskyrus atvejus kai Kompanija be atidėliojimų informuoja Vartotoją apie esminius kainų pasikeitimus ir Vartotojas patvirtiną užsakymą naujomis kainomis. Jeigu Vartotojas nepatvirtina užsakymo užsakymas laikomas nepaduotu ir Kompanija be atidėliojimo apie tai informuoja Vartotoją.

Kai Tiekiniai tiekiami dalimis (‘Suplanuotas Pristatymas’) už juos mokėtinos kainos yra tos esančios pirmosios Tiekinių partijos pristatymo metu.

Standartinė Kompanijos dokumentacija yra viena sąskaita ir pranešimas apie prekių išsiuntimą. Kitų dokumentų tokių kaip prekybos rūmų ar konsuliniai patvirtinimai legalizavimas arba kelios sąskaitų kopijos kaštai nėra įtraukti į kainą nebent nurodytos Kompanijos pranešime apie kainą ar avansinėje sąskaitoje ir Kompanija atskirai pateiks jų kainas pagal pareikalavimą.

4. Mokėjimas

Visa kaina turi būti sumokėta avansu vienu iš žemiau nurodytų būdų sutartu su Kompanija:

 1. valiuta kuria išrašyta sąskaita.
 2. Bankiniu mokėjimo pavedimu. Kompanijos banko duomenys reikalingi tokiam pavedimui atlikti suteikiami paprašius.
 3. Access/Visa kreditinėmis kortelėmis.
 4. Atitinka kreditavimo sąlygas kurias Kompanija suteikė Vartotojui pagal šias Sąlygas.

Pažymėtina jog Kompanija neprisiima jokių banko rinkliavų komisinių ar kitų mokesčių. Visi dokumentiniai akredityvai turi aiškiai numatyti jog visos šios rinkliavos komisiniai ar kiti mokesčiai yra dengiami Vartotojo sąskaita.

Visi mokėjimai privalo būti atlikti be jokių atskaitymų mokestinių išskaitų ar įskaitymų. Mokėjimo terminas šiuo atveju turi esminę reikšmę. Jeigu Vartotojas neatlieka mokėjimo iki nustatytos datos Kompanija neapribodama kitų savo teisių ir teisių gynimo būdų įgyja teisę:

 1. Atšaukti užsakymą arba sustabdyti bet kokius tolimesnius pristatymus ar užsakymų vykdymus.

5. Naujos sąskaitos

Vartotojas pageidaujantis pasinaudoti kreditu privalo pateikti informaciją kurios reikalauja Kompanija taip pat Kompanija gali atlikti tokią informacijos paiešką ir tyrimą kuriuos laiko tinkamais. Kompanija pasilieka sau teisę vien tik savo nuožiūra suteikti atsisakyti suteikti ar nutraukti bet kokį kreditavimą arba bet kuriuo laiku neįspėjant Vartotojo sumažinti ar panaikinti bet kokį kredito limitą. Kompanijos nesaisto jokios atsiskaitymo paslaugų ar kredito sąlygos nebent Kompanija jas patvirtina raštu.

6. Užsakymai

Kompanija pasilieka sau teisę atsisakyti prekiauti su bet kokia kompanija asmeniu ar kitu subjektu.

Užsakymas gali būti pateikiamas telefonu faksimile. Elektroniniu paštu bei internetinių ir elektroninių pirkimų užsakymo forma.

Iki Sutarties sudarymo o kai daiktai tiekiami – iki daiktų pateikimo (jeigu juos pateikia ne Kompanijos įgaliotas trečiasis asmuo) Vartotojas gaus informaciją raštu apie (nebent tokia informacija raštu jau buvo pateikta Vartotojui prieš Sutarties sudarymą):

 1. Siūlomą prekę (pavadinimas pagrindinės savybės);
 2. Kompaniją; nurodoma kur ir kam Vartotojas gali adresuoti bet kokį skundą;
 3. Vartotojo teisės atsisakyti Sutarties įgyvendinimo tvarką;
 4. Mokėjimo pristatymo ar atlikimo tvarką Kompanijos teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas jeigu jos suteikiamos;
 5. Sutarties atsisakymo sąlygas jeigu Sutartis neterminuota arba ilgesnė nei vieneriems metams.

Visi Vartotojo pateikti užsakymai yra patvirtinami raštu nurodant informaciją apie kainą produkto aprašymą kiekį informaciją susijusią su pristatymu ir t.t.

Vartotojas kontaktuodamas telefonu ir visoje savo korespondencijoje turėtų nurodyti savo sąskaitos ir užsakymo numerį.

Siekiant išvengti bereikalingų pasikartojimų rašytinis telefoninių užsakymų patvirtinimas turi būti aiškiai pažymėtas žyma ‘Tik patvirtinimui’. Kompanija neprisiima atsakomybės už minėtu būdu nepažymėtus užsakymus o už pakartotinus užsakymus bus imamas atitinkamas mokestis.

Minimali užsakymų kaina Litais mokant kreditine kortele yra suma atitinkanti 30€.

Prekių užsakymą Kompanija priima išsiųsdama nurodytas Prekes tačiau toks Prekių išsiuntimas nereiškia užsakymo priėmimo kai Vartotojo užsakyme yra klaidingai nurodytos ar nustatytos Tiekinių kainos.

7. Pristatymas

Užsakymai pateikiami telefonu faksimile elektroniniu paštu bei internetinių ir elektroninių pirkimų užsakymo forma yra automatiškai laikomi skubiais ir išskyrus atvejus nurodytus žemiau Kompanija imsis visų protingų pastangų kad tokiu būdu užsakytos Prekės būtų išsiųstos tą pačią dieną su sąlyga kad šie užsakymai yra gauti iki 15:00 GMT (Grinvičo Laiko Juostos) nuo pirmadienio iki penktadienio o jeigu Prekės yra užsakytos vėliau – kitą darbo dieną.

Prekės užsakytos kitais būdais yra pristatomos į vietą kurią Vartotojas užsakyme nurodo kaip pristatymo vietą per 2-3 dienas.

Informacija apie pristatymo kainą yra pateikta internetiniame puslapyje: www.farnell.com/lt

Informacija apie pristatymo būdus galima rasti internetiniame puslapyje: www.farnell.com/lt

Vartotojas gali prašyti jog būtų pristatoma arba užsakymas vykdomas dalimis 12 mėnesių laikotarpyje skaičiuojant nuo užsakymo dienos. Kompanija pasilieka sau teisę pristatyti ar vykdyti užsakymą dalimis. Kompanijai nepristačius ar neįvykdžius užsakymo nustatytu terminu kai pristatoma ar užsakymas vykdomas dalimis Kompanijai nėra užkertamas kelias ar suvaržoma galimybė vykdyti tolimesnį tiekimą (pristatymą) arba dalimis pateikti pagal Sandorį atliekamą paskesnį užsakymo įvykdymą.

Kompanija gali naudoti bet kokį jai prieinamą pristatymo būdą. Kompanija imsis visų protingų pastangų kad būtų užtikrinta pristatymo ir/ar įvykdymo sąmata tačiau išskyrus atvejus numatytus žemiau esančioje Sąlygoje 8 Kompanija jokiais atvejais nėra įpareigota mokėti kompensacijų Vartotojui už nepristatymą neatlikimą arba pavėluotą pristatymą atlikimą. Pristatymo ir/ar įvykdymo laikas nėra esminę reikšmę turinti sąlyga.

Kompanija pasilieka sau teisę dėl įvairių priežasčių atidėti išsiuntimą įskaitant atvejus kai reikia atlikti kreditinius ar galimo sukčiavimo patikrinimus ar procedūras arba užtikrinti kad visa apmokėjimo suma būtų gauta be jokių įsipareigojimų dėl išskaitų. Kai išsiuntimas yra uždelstas dėl šių priežasčių Kompanija imsis protingų pastangų informuoti Vartotoją.

8. Patikrinimas defektai ir nepristatymas

Vartotojas privalo kai tik yra protingai įmanoma po pristatymo patikrinti Tiekinius ar kai teikiamos Paslaugos suteiktas Paslaugas ir išskyrus kaip nurodo Sąlyga 15 Kompanija nėra atsakinga už bet kokius Tiekinių trūkumus nebent per 10 dienų nuo patikrinimo Kompanijai bus pateiktas rašytinis pranešimas apie trūkumus. Kompanija neruošia Prekėse esančios programinės įrangos todėl Vartotojas yra atsakingas už tai kad prieš pradėdamas naudoti Prekes patikrintų ar nėra kompiuterinių virusų.

Vartotojo Prekių paėmimo Vartotojo nurodytoje pristatymo vietoje metu patvirtintas bet kokios siuntos Prekių kiekis yra įtikinamas Vartotojui pristatytų Prekių kiekio įrodymas. Kompanija nėra atsakinga už Prekių nepristatymą ar Paslaugų neatlikimą nebent per 10 dienų nuo tos dienos kada Prekės turėjo būti pristatytos ar Paslaugos suteiktos esant įprastoms aplinkybėms Kompanijai yra įteikiamas rašytinis pranešimas. Atsižvelgiant į žemiau pateiktą Sąlygą 16 (i) Kompanijos atsakomybė už nepristatymą ar neatlikimą taip pat už Prekes ar Paslaugas su trūkumais kurie buvo nurodyti pristačius Prekes ar suteikus Paslaugas remiantis šia 8 Sąlyga bus apribota Prekių pakeitimu ar Paslaugų atlikimu iš naujo per protingą laiką be jokio papildomo mokesčio Vartotojui arba Kainos sumokėtos už Tiekinius grąžinimu kaip žemiau nurodo Sąlyga 9. nebent privalomos taikytinos teisės normos numato kitaip.

9. Grąžinimas – Nusiskundimai

Prekės negali būti grąžintos Kompanijai nebent Klientas prieš tai iš Kompanijos įsigijo prekių grąžinimo patvirtinimo numerį (‘RAN’). Visos Prekės yra grąžinamos Kliento sąskaita ir rizika taip pat prekės neturi būti sugadintos ir turi būti grąžintos jų originalioje pakuotėje. Klientas yra atsakingas už Prekių grąžinimą Kompanijai ir už grąžinamų Prekių pristatymo Kompanijai įrodymo pateikimą.

ompanija taiko 21 dienų grąžinimo politiką. Bus priimtos grąžinimui tik tos Prekės kurias Kompanija gaus per 21 dienų skaičiuojant nuo Prekių išsiuntimo klientui dienos. Klientas turi pristatyti grąžinamas Prekes adresu “The Returns Department Farnell International Distribution Centre Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” aiškiai nurodant Kliento numerį užsakymo numerį ir RAN.

Visas Prekes kurios grąžintos praėjus 21 dienos terminui kaip ‘nepageidautinos’ arba ‘neteisingai užsakytos’ Kompanija priims savo nuožiūra tačiau bet kokiu atveju Prekėms bus taikomas 20 procentų skaičiuojant nuo visos sąskaitos išrašytos už grąžinamas Prekes (minimalus mokestis yra 10 EUR) mokestis.

Prekės kurias sudaro programinė įranga ar kurios yra specialiai pagamintos ar turi savyje pavojingų medžiagų nurodytų Direktyvoje 2002/95/EB Tam Tikrų Pavojingų Medžiagų Elektros ar Elektronikos įrangoje Naudojimo Apribojimai (‘RoHS’) negali būti grąžintos pagal šią 9 Sąlygą. Visos statiškai-jautrios Prekės tiekiamos hermetiškoje pakuotėje negali būti grąžintos jeigu vidinė ar išorinė pakuotė kurioje Prekės yra tiekiamos buvo atidaryta pažeista ar sugadinta.

10. Sutarties atsisakymo teisė

Per 10 dienų nuo pristatymo ar nuo Paslaugų suteikimo pateikdamas rašytinį pranešimą (tačiau ne elektroniniu paštu) adresu Farnell Eastern Europe Department Canal Road Leeds LS12 2TU Vartotojas gali atsisakyti sutarties nepatirdamas papildomų nuostolių ir nepateikdamas jokių pateisinančių aplinkybių. Nutraukus sutartį susijusią su Prekių įsigijimu Vartotojas turi laikytis grąžinimo procedūrų numatytų aukščiau 9 skirsnyje.

Šis terminas yra pratęsiamas iki 3 mėnesių skaičiuojamų nuo pristatymo/atlikimo kai Vartotojui nėra pateikiamas rašytinis užsakymo patvirtinimas nurodant produktus kainą ir pristatymo būdo patvirtinimas.

11. Apibūdinimas

Visos specifikacijos brėžiniai iliustracijos aprašymai ir konkretus svoris matmenys tūris ar kiti duomenys įskaitant bet neapsiribojant bet kokius pareiškimus (ataskaitas) susijusius su atitikimu teisės aktų reikalavimams (kartu vadinamai “Aprašymai”) visur kur paminėti (įskaitant bet neapsiribojant šį Katalogą duomenų aprašymus prašymų įrašus išsiuntimo įrašus sąskaitas ar pakuotes) yra skirti bendrąja prasme apibūdinti Tiekinius tačiau nėra Sandorio dalis. Jeigu Prekių Aprašymas skiriasi nuo gamintojo aprašymo pastarasis yra laikomas teisingu.

Kompanija imasi visų protingų pastangų kad Aprašymo tikslumas būtų užtikrintas tačiau pasikliauja ar remiasi informacija kurią jai gali pateikti (jeigu tokia informacija pateikiama) Kompanijos tiekėjai ir neprisiima jokio sutartinės deliktinės įstatyminės ar kokios atsakomybės už bet kokią klaidą ar kokių nors duomenų neįtraukimą į Aprašymą dėl Kompanijos neatsargumo ar kitų priežasčių. Kompanija vykdydama tęstinio tobulinimo programą arba siekdama jog būtų vykdomi teisės aktų reikalavimai gali keisti Tiekinius.

Neapribojant šios Sąlygos 11 taikymo Vartotojui yra rekomenduojama ieškoti vėliausių Prekių aprašymų Kompanijos interneto tinklapyje ypač bet neapsiribojant teiginių dėl RoHS.

12. Rizika ir nuosavybė

Kai pristatoma paštu ar per kurjerį praradimo ir sugedimo rizika tenka Vartotojui nuo tada kai Prekės yra pristatomos Vartotojui ir jis raštu patvirtina jog Prekes gavo.

Prekių nuosavybė Vartotojui nepereina kol Kompanija negauna visų Vartotojo Kompanijai mokėtinų sumų apmokėjimo (grynais ar pavedimu be jokių įsipareigojimų dėl išskaitų) nesvarbu dėl kurio pristatymo yra tas mokėjimas Kompanijai įvykdomas. Iki nuosavybės teisės perėjimo Vartotojui jis privalo prekes saugoti patikėjimo pagrindu kaip Kompanijos atsakingas saugotojas. Kompanija turi teisę susigrąžinti Prekių valdymą kai iki nustatytos datos su Kompanija nėra visiškai atsiskaitoma arba kai Vartotojas priima sprendimą dėl likvidavimo ar teismas priima sprendimą dėl likvidavimo arba yra paskirtas Vartotojo turto ar verslo likvidatorius ar administratorius arba Vartotojo turtui taikomas turto areštas ar jo aprašymas nukreipiamas reikalavimas į Vartotojo turtą arba lygiavertės priemonės taikomos bet kokioje kitoje jurisdikcijoje.

Šis Katalogas bet kuriuo metu priklauso tik Kompanijai ir yra jos išskirtinė nuosavybė.

13. Kokybės Garantija

Visos šiame Kataloge nurodytos Prekės buvo pagamintos griežtai laikantis standartinių kokybės sąlygų BS EN ISO 9001:2000 nebent kitaip nurodyta išsiuntimo dokumentuose.

Papildoma informaciją galima gauti Kompanijos pardavimų skyriuje užsakymo metu. Galima kreiptis dėl pasirinktų prekių bei visų jų atitikimo reikalavimams CECC platintojams dokumentacijos. Jos yra pažymėtos Kataloge ir už tokį sertifikavimą yra taikomas 7.50€ mokestis.

36€ mokestis yra taikomas šio Katalogo galiojimo laikotarpiu už formos Pavojingos Prekės (IATA Forma) kur taikoma suteikimą.

14. Įvykdymas ir tinkamumas

Kompanija neatsako už Tiekinių neatitikimą jų naudojimo parametrams leistinam nuokrypiui ar charakteristikoms atsiradusį dėl Kompanijos neatsargumo ar kitų priežasčių išskyrus atvejus kai Kompanijos direktorius aiškiai ir tiksliai raštu užtikrino tokį atitikimą. Vartotojas yra atsakingas už tai kad būtų užtikrinta jog Tiekiniai yra pakankami savo savybėmis ir tinkami naudoti konkrečiu tikslu išskyrus atvejus kai Kompanijos direktorius aiškiai ir tiksliai raštu prisiėmė tokią atsakomybę. Kompanija neatsako už savo darbuotojų patarimus ar rekomendacijas Vartotojui kurie nėra patvirtinti Kompanijos direktoriaus raštu Vartotojas šiuos patarimus ir rekomendacijas naudoja/įgyvendina išskirtinai savo paties rizika. Išskyrus atvejus nurodytus Sąlygoje 16 Kompanijos atsakomybė Vartotojui už remiantis šia Sąlyga 14 suteiktą neteisingą netikslų ar klaidinantį pareiškimą patarimą garantiją ar rekomendaciją yra apribota už Tiekinius sumokėtų sumų grąžinimu ar Kompanijai pasirinkus tinkamų ir pakankamų pakaitinių Tiekinių pristatymu.

15. Garantija

Kompanija deda pastangas kad Vartotojas galėtų pasinaudoti Prekių gamintojo suteiktomis garantijomis.

Be to Kompanija be papildomo atlygio suremontuos arba Vartotojo pasirinkimu pakeis Prekes arba jeigu yra teikiamos Paslaugos iš naujo suteiks Paslaugas jei bus įrodyta taip kad tai protingai patenkintų Kompaniją kad Prekės ar Paslaugos yra sugadintos (netinkamos) ar su trūkumais dėl netinkamų medžiagų blogai atlikto darbo ar konstrukcijos.

Šis įsipareigojimas netaikomas:

 • Jeigu trūkumai atsiranda dėl to kad Vartotojas pakeitė ar suremontavo Prekes be raštiško Kompanijos sutikimo;
 • Jeigu Vartotojas nesilaikė Gamintojo instrukcijų susijusių su Prekių laikymu naudojimu įrengimu ar priežiūra;
 • Jeigu remiantis Sąlyga 8 Vartotojas nepranešė Kompanijai apie bet kokius trūkumus kai šie trūkumai turėjo būti protingai pastebėti kaip akivaizdūs protingai atlikus apžiūrą; arba
 • Jeigu Vartotojas nepraneša Kompanijai apie trūkumus per 12 mėnesių (arba per kitą laikotarpį kurį Kompanija nustatė Tiekinių užsakymo priėmimo metu) skaičiuojant nuo Prekių išsiuntimo ar Paslaugų suteikimo dienos.

Visiems pakeistiems Tiekiniams ar suremontuotoms Prekėms remiantis šia Sąlyga 15 tomis pačiomis sąlygomis yra suteikiama garantija laikotarpiui likusiam iki pradiniams Tiekiniams suteiktos garantijos pabaigos. Visos Prekės kurios buvo pakeistos kitomis priklauso Kompanijai.

Kompanijos vienintelis įsipareigojimas ir atsakomybė įrodžius Tiekinių sugedimą ar trūkumus remiantis Sąlyga 15 apsiriboja Kompanijos pasirinkimu atitinkamų Prekių suremontavimu ar pakeitimu arba atitinkamų Paslaugų suteikimu iš naujo arba pinigų sumokėtų už atitinkamus Tiekinius grąžinimu išskyrus atvejus kuriuos numato Sąlyga 16 (i).

Išskyrus atvejus kuriuos numato Sąlyga 16 (i) ir Sąlyga 8 aukščiau ši Sąlyga yra Kompanijos vienintelis įsipareigojimas kuris yra ir vienintelė Vartotojo teisinės gynybos priemonė dėl Tiekinių su trūkumais kurią Vartotojas priima kaip pakeičiančia visus aiškiai išreikštus ar numanomus pareiškimus garantijas ar sąlygas numatytas teisės aktuose ar kitu pagrindu atsirandančias siekiant pašalinti Tiekinių trūkumus ir užtikrinti pakankamą kokybę Prekių (taip pat ir kartu naudojamų medžiagų) tinkamumą tam tikram tikslui ar veiklai ar teikiant Paslaugas atliekamų darbų standartus ir visi tokie pareiškimai sąlygos ar garantijos netaikomi.

16. Atvejai kai nekyla atsakomybė

 1. Kompanijos atsakomybė Vartotojui nėra apribojama:
  • Kai Kompanija pažeidžia savo įsipareigojimus numatytus 1979 m. Prekių Pardavimo Akto 12 dalyje ar 1982 m. Prekių ir Paslaugų Tiekimo Akto 2 dalyje;
  • Už asmens sveikatos sužalojimą ar mirtį kurie kyla dėl Kompanijos neatsargumo;
  • Pagal 1987 m. Vartotojų Apsaugos Akto 2(3) skyrių;
  • Visais atvejais kai Kompanijos atsakomybės netaikymas ar siekis netaikyti Kompanijos atsakomybę būtų neteisėti; arba
  • Už apgaulę įskaitant melagingus pareiškimus;
  • Už nuostolius patirtus dėl Kompanijos tyčinio netinkamo elgesio.

Išskyrus atvejus numatytus 8 Sąlygoje (Patikrinimas Defektai ir Nepristatymas) 14 Sąlygoje (Įvykdymas ir Tinkamumas) 15 Sąlygoje (Garantija) ir 16 (i) sąlygoje aukščiau Kompanija neatsako Vartotojui jokiu būdu (nesvarbu ar sutartinės ar deliktinės (įskaitant ir neatsargumą) atsakomybės pagrindu ar atsakomybės kylančios iš teisės aktų reikalavimų pažeidimų pagrindu ar restitucijos ar kitu būdu kylančios atsakomybės pagrindu) už bet kokį sveikatos sužalojimą mirtį sugadinimą arba tiesioginius netiesioginius ar tiesiogiai išplaukiančius nuostolius (šios nuostatos taip pat apima tačiau neapsiriboja ekonominius nuostolius pelno nuostolius komercinius nuostolius naudojimo praradimus duomenų praradimus kompiuterių prastovas gero firmos vardo praradimą verslo nutraukimą išaugusius gamybos ar pirkimo kaštus galimybių praradimą sandorių nutraukimą ir panašius praradimus) sukeltus ar kylančius dėl ar ryšium su:

 • Tiekiniais ar jų gamyba pardavimu įvykdymu ar tiekimu arba užsakymo įvykdymo ar Tiekinių tiekimo atidėjimu ar neįvykdymu/nepristatymu dėl Kompanijos ar jos darbuotojų agentų ar subrangovų kaltės;
 • Bet kokiu Kompanijos padarytu aiškiai išreikštų ar numanomų Sutarties sąlygų pažeidimu;
 • Bet kokiu Tiekinių ar bet kokių gaminių į kuriuos įeina bet kurios Prekės ar kurie išvystyti naudojant Tiekinius panaudojimu ar perpardavimu ar tęstiniu tiekimu;
 • Bet kokius Kompanijos veiksmus ar neveikimą Vartotojo patalpose;
 • Bet kokius Kompanijos ar jos vardu padarytus ar nepadarytus pareiškimus duotus ar neduotus patarimus įskaitant tuos dėl atitikimo teisės aktų ar kitokiems reikalavimams; arba
 • Kitomis Sutarties nuostatomis.

Kompanija taip pat maksimaliai įmanoma pagal teisės aktus apimtimi neprisiima atsakomybės dėl pareiškimų ir nuostatų aiškių (kitų nei nurodyta šiose Sąlygose ar pateiktų pagal 14 Sąlygą) ar numanomų įstatyminių įprastinių ar kitokių kurie nesant šios atsakomybės neprisiėmimo sąlygos būtų ar galėtų būti taikomi Vartotojo naudai.

Išskyrus atvejus numatytus Sąlygoje 16 (i) Kompanijos bendra atsakomybė kylanti iš sutarties pažeidimo delikto (įskaitant neatsargumą) įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo klaidingų pareiškimų ar kitu pagrindu yra apribota Prekių remontu ar pakeitimu arba pakartotiniu Paslaugų suteikimu kai teikiamos Paslaugos arba Kompanijos pasirinkimu sumų sumokėtų už Tiekinius grąžinimu.

Kiekvienas Kompanijos darbuotojas agentas ir sub-rangovas savo paties vardu ir naudai gali pasiremti ir taikyti atsakomybės netaikymo (panaikinimo) sąlygas ir atsakomybę ribojančias sąlygas kurias numato Sąlygos 8 11 14 15 16 ir 17.

16 Sąlyga bus taikoma tik tiek kiek ji neprieštarauja atitinkamu atveju taikomoms bet kurios jurisdikcijos imperatyvioms įstatymų normoms.

17. ProductWatch ir Farnell ProductFind

Vartotojas pripažįsta jog šios paslaugos yra teikiamos nemokamai. Neapribojant bendrų nuostatų pateiktų Sąlygoje 16:

 1. Ryšium su ProductWatch (Produktų Stebėsena)
  Kompanija imsis visų protingų pastangų kad Vartotojas būtų informuotas apie laukiamą Prekių asortimento kaitą ar vienų Prekių pakeitimą kitomis tačiau Kompanija neprisiima atsakomybės už tokios informacijos Vartotojui nepateikimą laiku ar nepateikimą visiškai taip pat už informacijos apie galimus ar įprastai prieinamus pakaitalus nepateikimą taip pat už paslaugų nesuteikimą numatytu laiku ar numatytu būdu. Vartotojas yra atsakingas už tai kad būtų nustatyta ar siūlomos Prekės tinka Vartotojo numatytam naudojimui ir Kompanija šiuo atžvilgiu neteikia jokių garantijų ar kitokių pareiškimų.
 2. Ryšium su Farnell ProductFind (Produktų Radimas)
  Kompanija imasi visų protingų pastangų padedant Vartotojui nustatyti ir/ar įsigyti tinkamas Prekes tačiau neprisiima atsakomybės už minėtų veiksmų neatlikimą laiku ar neatlikimą visiškai taip pat už galimų ar įprastai prieinamų Prekių nepateikimą ar už paslaugų neatlikimą nustatytu laiku ar būdu. Vartotojas yra atsakingas už tai kad būtų nustatyta ar siūlomos Prekės tinka Vartotojo numatytam naudojimui ir Kompanija šiuo atžvilgiu neteikia jokių garantijų ar kitokių pareiškimų.

18. Intelektinės Nuosavybės Teisės

Tiekiniai pateikti šiame Kataloge gali būti tokių intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių kaip patentai pažangioji patirtis (know-how) prekės ženklai autorinės teisės dizaino teisės teisės į naudingumą teisės į duomenų bazes ir kitų trečiųjų šalių teisių objektai. Vartotojui nėra perduodamos jokios teisės ir licencijos išskyrus teisę naudoti Tiekinius ar perparduoti Prekes Vartotojui vykdant įprastinę ūkinę veiklą. Kompanijos atsakomybė nekyla esant bet kokioms pretenzijoms ieškiniams reiškiamiems dėl bet kurių tokių teisių pažeidimų.

Neapribojant to kas išdėstyta aukščiau nuosavybės teisė į bet kokią programinę įrangą kuri sudaro visą Prekę ar bet kurią jos dalį lieka Kompanijai ir/ar jos tiekėjams. Vartotojas pats privalo susipažinti su licencijos ar naudojimo sąlygomis ir sumokėti jeigu privaloma autorinį honorarą.

Kompanijai priklauso visos su šiuo Katalogu susijusios autorinės teisės. Be Kompanijos išankstinio rašytinio sutikimo viso šio Katalogo ar jo dalies atgaminimas yra draudžiamas.

19. Asmeninių Duomenų Naudojimas

“Asmeniniai Duomenys” reiškia bet kokią Vartotojo informaciją pagal kurią (būtent pagal ją ar ją naudojant kartu su kita Kompanijos turima informacija) Kompanija gali identifikuoti tą Vartotoją nepriklausomai nuo to kada ir kaip ta informacija yra suteikta.

Kompanija gali tvarkyti Asmeninius Duomenis siekiant tam tikrų ar visų tikslų numatytų šiose Sąlygose ar kylančių iš santykių tarp Kompanijos ir Vartotojo įskaitant:

 1. Situacijas kai sprendžiama ar sudaryti kokią nors sutartį ar kitą sandorį su tam tikru Vartotojui. Tai gali sudaryti informacijos apie Vartotojo ar jo atstovo kreditingumą paieška ir tokios informacijos atskleidimas tikslais išsiaiškinti kaip Vartotojas tvarko savo sąskaitas ir kitiems apgaulės užkardymo ar asmens tapatybės atitinkamoms agentūroms patikrinimams;
 2. Užsakymų įvykdymą valdymą Vartotojų aptarnavimą pirkimų kuriems Vartotojas teikia pirmenybę apibūdinimą ir pagalbos apžvelgiant vystant ir tobulinant Kompanijos verslą ir jos siūlomas prekes ir paslaugas teikimą;
 3. Tiesioginę Kompanijos produktų ir paslaugų ir/ar kitų Premier Farnell Group kompanijų ar trečiųjų šalių kurių produktai ir paslaugos Kompanijos manymu gali dominti Vartotoją ar jo atstovus produktų ir paslaugų rinkodarą vykdoma paštu faksu telefonu elektroniniu paštu SMS MMS žinutėmis ar kitu teisėtu būdu;
 4. Nusikaltimų prevenciją ar nusikaltimų atskleidimą.

Asmeninių Duomenų tvarkymas gali apimti:

 1. Asmeninės Informacijos perdavimą Kompanijos paslaugų teikėjams ir atstovams tikslu vykdyti Vartotojo užsakymus;
 2. Šių Asmeninių Duomenų perdavimą kitoms Premier Farnell Group kompanijoms kurių prekės ir paslaugos Kompanijos manymu gali dominti šį Vartotoją ar jo atstovą;
 3. Šių Asmeninių Duomenų perdavimą trečiosioms šalims kurių prekės ir paslaugos Kompanijos manymu gali dominti Vartotoją ar jo atstovą;
 4. Asmeninių Duomenų perdavimą už Europos Ekonominės Erdvės EEE ribų įskaitant valstybes kurių teisė gali nenumatyti adekvačios Asmeninių Duomenų apsaugos. Kompanija perduos Asmeninius Duomenis tik toms kompanijoms esančioms už EEE ribų kurios garantuoja Kompanijai kad bus užtikrintas toks pat Asmeninių Duomenų apsaugos lygis koks yra JK.

Jeigu bet kuriuo metu Vartotojas ar jo atstovai nepageidauja kad jo ar jos Asmeniniai Duomenys būtų naudojami visais ar kai kuriais aukščiau aptartais tikslais jis ar ji turėtų susisiekti su Marketingo Vadybininku adresu Farnell Canal Road Leeds LS12 2TU arba įspėti užsakymo telefonu metu bet kurį pardavimų atstovą.

Detalesnę informaciją apie tai kaip Kompanija naudoja asmens duomenis galima rasti Kompanijos privatumo politikos nuostatuose jos interneto tinklapyje.

20. Skatinimas

Tuo atveju kai Kompanija Vartotojui atsiunčia skatinamąją medžiagą susijusią su Kompanijos parduodamomis prekėmis ar teikiamomis paslaugomis šios Sąlygos yra taikomos visiems Tiekiniams kuriuos Vartotojas įsigyja pagal skatinamąją medžiagą.

21. Kilmės Šalis

Prekių kilmė gali būti ir ne iš Europos Bendrijų (EB) valstybės. Jokia šio Katalogo nuostata negali būti laikoma šaltiniu nurodančiu Prekių ar bet kurių jų dalių kilmę gamintoją ar gamybą nebent Kompanija raštu patvirtina kitaip. Pagal pareikalavimą Kompanija už mokestį nustatytą reikalavimo metu gali išduoti pažymas apie Prekių kilmę jeigu jų reikalaujama ir yra galimybė jas išduoti.

22. Pardavimo vieta

Prekės pardavimo vietoje gali būti tiekiamos tik oficialiais kredito debeto kortelių ar grynųjų pinigų pavedimais. Atsiimant Prekes turi būti pateiktas pirkimo užsakymas. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais galimi tik prekybos vietoje.

23. Eksportas

Vartotojas savo sąskaita turi gauti visas licencijas ir yra atsakingas jog būtų laikomasi visų JK taikomų galiojančių eksporto reikalavimų taip pat visų reikalavimų importui ar eksportui taikomų valstybėje kurioje Prekės yra pristatomos.

Tam tikrų prekių importui iš Jungtinių Amerikos Valstijų yra taikomi specifiniai apribojimai.

Vartotojas sutinka laikytis visų JAV ar užsienio institucijų ar įstaigų eksporto įstatymų apribojimų ir reikalavimų susijusių su prekėmis pagamintomis JAV ar kurių kilmės šalis yra JAV taip pat įsipareigoja neimportuoti neeksportuoti ar neperleisti re-eksporto tikslais jokių prekių į bet kurią valstybę į kurią tai daryti draudžiama į bet kurią valstybę kuriai taikomas embargas taip pat bet kuriam asmeniui įmonei ar subjektui kurie nepripažįstami blokuojami ar išskiriami pagal JAV ar užsienio įstatymus reikalavimus. Vartotojas pripažįsta ir užtikrina kad jis nėra Nepripažįstamų Asmenų Specialiai Išskirtų Piliečių ar Nušalintų Asmenų Sąrašuose taip pat kad teisės aktai kitu būdu nedraudžia jam įsigyti Tiekinius.

Kompanija pasilieka sau teisę netiekti tam tikriems asmenims ar į tam tikras valstybes taip pat teisę reikalauti kad Vartotojas pateiktų visą informaciją apie galutinę Prekių pristatymo vietą ir galutinį Prekių naudojimą.

24. JAV prekių asortimentas (US Stock*)

Ši Sąlyga 23 kartu su kitomis šių Sąlygų nuostatomis yra taikoma bet kuriai Prekių tiekimo Sutarčiai tuo atveju kai užsakymo metu Kompanija informuoja jog tam tikros Prekės yra JAV prekės ar Newark tiesioginio vežimo Prekės ar tam tikroms Prekėms taikomos JAV Prekių ar Newark tiesioginio vežimo sąlygos (“JAV Prekės”). Esant bet kokiam prieštaravimui ar neatitikimui tarp aukščiau išdėstytų nuostatų ir šios Sąlygos 24 nuostatų viršenybę turi ši Sąlyga 24. Ši Sąlyga 24 nėra taikoma Sutartims nesusijusioms su JAV Prekėmis.

 1. Pristatymas
  Visiems JAV Prekių užsakymams yra taikomas papildomas pristatymo mokestis kurį nurodo Kompanija užsakymo metu (šiuo metu 25€ tačiau laikas nuo laiko gali būti keičiamas) (“US Stock Mokestis”). US Stock Mokestis yra mokamas tik vieną kartą už kiekvieną Sutartį nepriklausomai nuo to koks JAV Prekių kiekis yra užsakomas pagal tą Sutartį taip pat tik vieną kartą už kiekvieną Sutartį kai yra sudaryta Suplanuoto Tiekimo Sutartis. US Stock Mokestis yra mokamas kai pagal Sutartį yra pristatomas pirmasis JAV Prekių krovinys. Kai JAV Prekių užsakymas yra gautas darbo dieną iki 17:00 GMT jos paprastai yra pristatomos po 3 darbo dienų nuo užsakymo gavimo. Kai JAV Prekių užsakymas yra gautas darbo dienomis po 17:00 GMT arba nedarbo dienomis Prekės paprastai yra pristatomos praėjus 3 darbo dienoms pradedant skaičiuoti nuo kitos darbo dienos einančios po užsakymo gavimo dienos. Ši nuostata taikoma nepriklausomai nuo pristatymo būdo pasirinkto užsakymo procese (šis būdas bus taikomas visoms kitoms užsakytoms Prekėms). Specialus pristatymas ta pačią dieną ar kitą dieną JAV Prekėms netaikomas. Kaip nurodyta aukščiau visi pristatymo terminai yra apytikriai.
 2. Atšaukimas ir grąžinimas
  Išskyrus kai tai yra atliekama pagal Sąlygą 11 visi vienkartiniai ar planiniai JAV Prekių užsakymai yra neatšaukiami ir negali būti atšaukti taip pat JAV Prekės negali būti grąžintos išskyrus atvejus numatytus Sąlygose 11 ar 16 (jeigu taikoma) arba esant išankstiniam rašytiniam Kompanijos direktoriaus sutikimui.
 3. Asmeninių Duomenų naudojimas ryšium su JAV Prekėmis
  Siekdama įvykdyti Sutartį kuria užsakomos JAV Prekės Kompanija perduos asmens kuriam Prekės turi būti pristatytos Asmeninius Duomenis JAV. Vartotojas pateikdamas JAV Prekių užsakymą sutinka ir leidžia tokį Asmeninių Duomenų perdavimą net jeigu JAV neužtikrina tokio paties Asmeninių Duomenų apsaugos lygio kokį suteikia JK. Kompanija imasi pastangų užtikrinti kad Asmeniniams Duomenims esantiems jos atstovų JAV dispozicijoje būtų užtikrintas adekvatus šios informacijos apsaugos lygis. Jeigu Asmeniniai Duomenys yra susiję su kitu fiziniu asmeniu kuriam Prekės turi būti pristatytos Vartotojas užtikrina kad jis ar ji turi šio asmens įgaliojimą jų vardu duoti tokį sutikimą. Vartotojas susisiekęs su Export Department Farnell Canal Road Leeds LS12 2TU United Kingdom gali sustabdyti ar atšaukti savo duotą sutikimą tačiau tai labai suvaržys paslaugų kurias Kompanija gali pasiūlyti teikimo galimybes taip pat tokioje situacijoje gali reikėti keisti Sutartyje nustatytas sąlygas.

* Taikytina tik ES valstybėms.

25. Amžiaus reikalavimas įsigyjant tam tikras prekes

Kai atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus yra nustatoma minimali amžiaus riba leidžianti įsigyti tam tikras prekes Vartotojas patvirtina jog jis ar ji yra sulaukęs nustatyto amžiaus taip pat kad pristatytas Prekes priims asmuo sulaukęs nustatyto amžiaus.

26. Gyvybės Palaikymo ir Medicininis Pritaikomumas

Prekės nėra skirtos ar pritaikytos implantacijai į kūną ar naudojimui gyvybės palaikymo įrangoje kitoje medicininėje įrangoje ar kitose sistemose kai Prekių funkcionavimo sutrikimai galimai tikėtinai galėtų sukelti sveikatos sužalojimus. Vartotojai naudojantys Prekes tokiems tikslams tai daro savo rizika ir apsaugo Kompaniją ir jos tiekėjus nuo bet kokios atsakomybės ir išlaidų įskaitant kaštus atsirandančių dėl tokio Prekių naudojimo.

27. Eurai

Jeigu JK prisijungtų prie vienintelės unifikuotos Europos valiutos (žinomos kaip Euras ar kitaip) arba sutiktų kad būtų taikomas vienodas konvertavimo kursas tarp valstybių Europos Sąjungos narių tai nedarytų įtakos jokioms ir nepakeistų jokių Sutarties sąlygų bei neatleistų nuo Sutarties vykdymo.

28. Force Majeure

Kompanija nėra atsakinga Vartotojui jokiu būdu ir negali būti laikoma pažeidusia šias Sąlygas pavėlavus įvykdyti ar neįvykdžiusi bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį jeigu pavėluota įvykdyti ar neįvykdyta dėl aplinkybių kurių Kompanija negalėjo protingai kontroliuoti (įskaitant bet neapsiribojant vyriausybės veiksmus karą gaisrą sprogimą potvynį importo ar eksporto reikalavimus ar embargą darbo ginčus). Kompanija savo pasirinkimu gali atidėti Sutarties vykdymą arba nutraukti visą Sutartį ar jos dalį.

29. Telefoninių pokalbių įrašymas

Kompanija pasilieka teisę klausytis perimti ar įrašinėti telefoninius skambučius taip pat teisę tikrinti ar perimti visą elektroninį paštą ar kitą elektroninę komunikaciją skirtą Kompanijai gaunamą mokymo saugumo ir kokybės tikslais.

30. Sudarymui ir aiškinimui taikytina teisė

Visi Sandoriai sudaromi ir aiškinami remiantis Anglijos teise ir šalys pripažįsta Anglijos Teismų jurisdikciją.

31. Bendrosios nuostatos

Visos šių Tiekimo Sąlygų nuostatos kurias kompetentinga institucija pripažįsta negaliojančiomis niekinėmis naikintinomis nevykdytinomis ar neprotingomis (visiškai ar dalinai) yra laikomos nuostatomis neturinčiomis įtakos visoms kitoms Tiekimo Sąlygų nuostatoms taip pat ir minėtų nuostatų dalims kurios nebuvo pripažintos negaliojančiomis niekinėmis naikintinomis nevykdytinomis ar neprotingomis. Kompanijos negalėjimas priverstinai įvykdyti ar negalėjimas priverstinai įvykdyti iš dalies tam tikras Tiekimo Sąlygų nuostatas ar šių nuostatų dalies nėra laikomas bet kokių Tiekimo Sąlygose numatytų teisių atsisakymu.

Kompanija be Vartotojo sutikimo ir neinformavusi Vartotojo turi teisę perleisti šių Sąlygų ir/ar bet kokio Sandorio teikiamą naudą nesumažindama šia Sutartimi Vartotojui teikiamų garantijų kylančią iš prievolės bet kokiai savo grupės kompanijai (kaip apibrėžta 1989 m. Kompanijų Akto 53(1) dalyje) bet kuriuo metu.

Išskyrus atvejus numatytus 15 Sąlygoje Sutarties šalys neturi ketinimų kad kokios nors Sutarties nuostatos galėtų būti priverstinai įvykdytos (remiantis 1999 m. Sandorių (Trečiųjų Šalių Teisių) Aktu) asmenų nesančių Sutarties šalimis.

32. Vertimai

Esant prieštaravimui tarp šių Sąlygų ir šių Sąlygų vertimų turi būti taikoma lietuviška versija.

33. Verslo valdymas

Visas valdymas arba jo dalis, susieta su sėkmingu prekybos operacijų sąskaitos kūrimu bei jūsų užsakymo apdorojimu, gali būti automatizuota

Šios Sąlygos pakeičia visas ankstesnes redakcijas.
Sausio mėn. 2020


The Company is a business to business supplier. However if you purchase as a Consumer (as defined below) then the following terms apply.

Premier Farnell UK Limited (trading as Farnell)
Export Conditions of Supply for Consumers

Expected currency date of Catalogue: from March 2008 to January 2020
Issue date of these Conditions: March 2008

1. Definitions

The following words shall have the meanings given them below throughout these conditions of supply:

Catalogue’ – the catalogue (in whatever form whether paper or electronic) in which these Conditions are set out and which includes a directory of products offered by the Company.
Company’ – Farnell a trading division of Premier Farnell UK Limited (Company Number 00860093) whose registered office is situated at 150 Armley Road Leeds West Yorkshire LS12 2QQ or its permitted assignees.
Conditions’ – these terms and conditions.
Contract’ – any contract between us and you for the sale of Goods and/or the supply of Services.
Consumer’ means a person contracting with the Company for a purpose not connected directly with his/her professional or business activity whose order for Goods is accepted by the Company.
Goods’ – any goods supplied or to be supplied by us to you.
Services’ – any services supplied or to be supplied by us to you.
Supplies’ – any Goods or Services.
in writing’ – includes electronic communications.

2. Conditions

All orders are accepted by the Company subject to and in accordance with these Conditions.

The Consumer is obliged to read and accept these Conditions prior to placing an order.

These Conditions override and exclude any terms or conditions in or referred to in any negotiations or course of dealing between the Company and the Consumer. If there is any conflict between

 • the other provisions of this Catalogue and these Conditions; or
 • the provisions of the order and these Conditions

these Conditions will prevail unless the Company agrees otherwise in writing. Together with any terms accepted by the Company in connection with an order these Conditions constitute the entire agreement between the Company and the Consumer in relation to the Supplies ordered. No variation to these Conditions is permitted unless expressly authorised in writing by a duly authorised representative of the Company.

3. Prices

Unless otherwise stated prices for Supplies are in EUR exclusive of VAT as stated in the Catalogue or where appropriate the Company’s written quotation. The Company has used all reasonable endeavours to ensure that prices for the Supplies are accurately set out in the Catalogue but reserves the right to change its prices without notice at any time. Prices charged will be those prevailing when an order is placed by Consumer unless the Company informs the Consumer without delay about a vital change in prices and Consumer confirms the order with the new price. If the Consumer did not confirm the order it is considered as unplaced and the Company will inform the Consumer about this without delay.

Where Supplies are to be made in instalments (‘Scheduled Delivery’) the price payable for them will be that applicable at the time of delivery of the first batch of Supplies.

The Company’s standard documentation is a single invoice and despatch note. The cost of other documents such as Chamber of Commerce or Consular certification or legalisation or multiple invoice copies is not included unless specified on the Company’s quotation or pro-forma invoice and the Company will quote separately for such charges if requested.

4. Payment

Payment may be made by one of the following methods as agreed with the Company:

 1. in the currency invoiced upon delivery of the Goods; or
 2. by bankers draft or cheque with order drawn on a bank recognised by the Company in the UK.; or
 3. by net interbank transfer for the purposes of which the Company’s bank details are available upon request; or
 4. Visa credit cards; or
 5. in accordance with any credit terms account made available by the Company in connection with the Consumer’s account in accordance with these Conditions.

Please note that the Company will not accept any bank charges commissions or fees. All documentary credits must clearly be marked that all such charges or commissions are for the account of the Consumer.

All payments must be made without any deductions withholding or set off. Time for payment is of the essence. If the Consumer fails to make payment by the due date then without prejudice to any other right or remedy the Company shall be entitled to:

 1. cancel the order or suspend any further deliveries or performance.

5. New Accounts

A Consumer wishing to open a credit account must furnish such information as may be requested by the Company and the Company may make such searches and enquiries as it sees fit. The Company reserves the right at its absolute discretion to grant refuse or discontinue any credit facilities or reduce or suspend any credit limit at any time without notice to the Consumer. No account facility or credit terms shall be binding on the Company unless confirmed by the Company in writing.

6. Orders

The Company reserves the right to decline to trade with any company person or entity.

An order can be placed by telephone facsimile e-mail or web or e-procurement orders.

The Consumer will be provided with information in writing before the conclusion of the Contract and where the goods are subject to delivery before the delivery (if the goods are delivered by the third person authorised by a person other than the Company) unless the Consumer has been provided such written information before the conclusion of the Contract on:

 1. the offered goods (name principal characteristics);
 2. the Company; the Consumer is informed to what address and to whom he may address any of his complaints;
 3. procedure for exercising the Consumer’s rights to withdraw from the contract;
 4. procedure of payment delivery or performance the services of maintenance of the goods provided by the Company and warranties if given;
 5. conditions of Contract’s withdrawal where the Contract is of indefinite duration or its duration is over one year.

Each order placed by the Consumer will be confirmed in writing which will include details of the price product description quantity delivery etc.

The Consumer should quote its account number and order number when telephoning and in all correspondence.

To avoid duplication written confirmation of telephone orders must be clearly marked ‘Confirmation only’. The Company will not accept liability for orders not so marked and duplicate orders will be charged accordingly.

The minimum order value for credit card transactions is €30.

Orders for Goods are accepted by the Company by dispatching the Goods provided; however that dispatch shall not constitute acceptance where the price for the Supplies has been incorrectly quoted or referenced in the Consumer’s order.

7. Delivery

Telephone facsimile email web and e-procurement orders are automatically assumed to be urgent and save as set out below the Company will use all reasonable endeavours to despatch Goods so ordered on the same day provided that orders are received before 3.00pm GMT Monday to Friday and all Goods ordered after such time on the next working day to the place indicated by Consumer in an order as a place of delivery.

Goods ordered by other means will be delivered within 2-3 days to the place indicated by the consumer in an order to be the place of delivery.

Information on the costs of delivery are provided on the website: see www.farnell.com/lt

Information on the modes of delivery available on the website: see www.farnell.com/lt

The Consumer may request delivery or performance by instalments for up to 12 months from the date of order. The Company reserves the right to deliver or perform by instalments. Failure to meet a delivery or performance date where deliveries or performance are by instalment shall not prevent or restrict the Company from making further deliveries or rendering subsequent performance under the relevant Contract by instalment.

The Company may use any method of delivery available to it. The Company will use reasonable endeavours to meet delivery and/or performance estimates but except as set out in Condition 8 below in no circumstances shall it be liable to compensate the Consumer for non-delivery non-performance or late delivery or performance. Time for delivery and/or performance will not be of the essence.

The Company reserves the right to delay the dispatch for number of reasons including to perform necessary credit or anti-fraud checks or procedures. Where the dispatch is delayed for such reasons the Company will inform the Consumer in due course.

8. Inspection defects and non-delivery

The Consumer must inspect the Supplies as soon as reasonably practicable after delivery or in the case of Services performance and except as set out in Condition 15 below the Company shall not be liable for any defect in the Supplies unless written notice is given to the Company within 10 days of the date of inspection. The Company does not write software comprised in the Goods and it is the Consumer’s responsibility to check for the presence of computer viruses before the Goods are used.

The quantity of any consignment of Goods as confirmed by Consumer upon collection at the place of delivery indicated by Consumer shall be conclusive evidence of the quantity received by the Consumer on delivery. The Company will not be liable for any non-delivery of Goods or non-performance of Services unless written notice is given to the Company within 10 days of the date when Goods should have been delivered or the Services performed in the ordinary course of events. Subject to condition 16(i) below any liability of the Company for non-delivery or non performance or for Goods notified as defective on delivery or Services notified as defective following performance in accordance with this Condition 8 will be limited to replacing the Goods or re-performing the Services within a reasonable time without additional charge and costs for the Consumer or to refunding the price then paid in respect of such Supplies as described in Condition 9 below unless mandatory provisions of applicable law provide otherwise.

9. Returns – Complaints

Prior to returning any Goods to the Company for any reason the Customer must contact the Company to obtain a returns authorisation number (‘RMA’). All Goods are returned at the Customer’s risk and expense and should be undamaged by the Customer and in their original packaging. The Customer is responsible for returning Goods to the Company and for providing proof of delivery of such return.
The Company operates a 21 day return policy. To be accepted for return on this basis Goods should be returned for receipt by the Company within 21 days of despatch. The Customer should return the Goods to “The Returns Department Farnell International Distribution Centre Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF” clearly quoting the Returns Material Authorisation Number (RMA) Customer’s account number and order number on the outside of the package.
Any Goods returned after 21 days as ‘unwanted’ or ‘incorrectly ordered’ may be accepted at the discretion of the Company but will be subject to a minimum restocking fee of 20% of the invoice value of the Goods or £10 whichever is the greater.
Goods that consist of software or are specially constructed or contain any of the hazardous substances referred to in Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical or Electronic Equipment (‘RoHS’) may not be returned under this Condition 9. Any Goods which are not in catalogue or are non-stock items may not be returned under this Condition 9. Any static-sensitive Goods supplied in sealed packaging may not be returned if the blister or ‘peel’ packs in which they are supplied have been opened tampered with or damaged.

10. Right to withdraw

The consumer is entitled to withdraw from the agreement without providing justification and without additional charges within 10 days of delivery of item or performance of Service by providing a written notice (but not by email) to the following address Farnell Eastern Europe Department Canal Road Leeds LS12 2TU. Upon withdrawing from the agreement regarding purchase of Goods the Consumer is to follow the return procedure described in clause 9 above.

This time is prolonged to 3 months after delivery/performance if appropriate if the consumer is not provided with a written confirmation of the order including product price and confirmation of delivery mode.

11. Description

All specifications drawings illustrations descriptions and particulars of weights dimensions capacity or other details including without limitation any statements regarding compliance with legislation or regulation (together “Descriptions”) wherever they appear (including without limitation in this Catalogue data sheets application notes on despatch notes invoices or packaging) are intended to give a general idea of the Supplies but will not form part of the Contract. If the Description of any Goods differs from the manufacturer’s description the latter shall be deemed to be correct.

The Company shall take all reasonable steps to ensure the accuracy of Descriptions but relies on such information if any as may have been provided to it by its suppliers and accepts no liability in contract or tort or under statute or otherwise for any error in or omission from such Descriptions whether caused by the Company’s negligence or otherwise. The Company may make changes to the Supplies as part of a continuous programme of improvement or to comply with legislation.

Without prejudice to this Condition 11 Consumers are recommended to check the Company’s website for the latest descriptions of the Goods in particular but without limitation with regard to statements regarding RoHS.

12. Risk and ownership

Where the delivery is per post or courier the risk of damage to or loss of Goods will pass to the Consumer when the Goods are delivered to the Consumer and collected upon confirmation in writing.

Ownership of the Goods shall not pass to the Consumer until the Company has received in full (in cash or cleared funds) all sums due from the Consumer to the Company in any account whatsoever. Until ownership passes to the Consumer the Consumer must hold the Goods on a fiduciary basis as the Company’s bailee. If payment is not received in full by the due date or the Consumer passes a resolution for winding up or a court shall make an order to that effect or a receiver or administrator is appointed over any assets or the undertaking of the Consumer or an execution or distress is levied against the Consumer or any equivalent action is taken in any other jurisdiction the Company shall be entitled to retake possession of the Goods.

This Catalogue remains at all times the sole and exclusive property of the Company.

13. Quality Assurance

All Goods detailed in this Catalogue have been processed in strict accordance with standard quality procedures approved to BS EN ISO 9001:2000 unless otherwise indicated on the despatch documentation.

Further details can be obtained from the Company’s sales office at the time of order. Selected items are available with full lot traceability to CECC distributor requirements. These are identified in the Catalogue and a charge of €7.50 is levied for such certification.

Hazardous Goods (IATA Form) where available are charged at €36 as at the date of this Catalogue.

14. Performance and fitness for purpose

Unless any performance figures tolerances or characteristics have been specifically and expressly warranted by a duly authorised representative of the Company in writing the Company accepts no liability for any failure of the Supplies to comply with such criteria whether attributable to the Company’s negligence or otherwise to the maximum extent permitted under applicable law. The responsibility for ensuring that Supplies are sufficient and suitable for a particular purpose is that of the Consumer unless specifically stated in writing by a duly authorised representative of the Company. Any advice or recommendation given by an employee of the Company which is not confirmed in writing by a duly authorised representative of the Company is acted on entirely at the Consumer’s risk and the Company shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Except as set out in Condition 16 the liability of the Company to the Consumer should any warranty statement advice or recommendation confirmed in accordance with this Condition 14 prove to be incorrect inaccurate or misleading will be limited to the refund of the price paid for the Supplies or at the Company’s option the supply of replacement Supplies which are sufficient and suitable.

15. Warranty/Guarantee

The Company will endeavour to transfer to the Consumer the benefit of any warranty or guarantee given by the manufacturer of Goods.

In addition the Company will free of charge repair or at the Consumer’s choice replace Goods or in the case of Services re-perform Services which are proved to the reasonable satisfaction of the Company to be damaged or defective due to faulty materials workmanship or design.

This obligation will not apply:

 • if the defect arises because the Consumer has altered or repaired such Goods without the written consent of the Company; or
 • because the Consumer did not follow the manufacturers’ instructions for storage usage installation use or maintenance of the Goods; or
 • if the Consumer has failed to notify the Company of any defect in accordance with Condition 8 where the defect should have been reasonably apparent on reasonable inspection; or
 • if the Consumer fails to notify the Company of the defect within 12 months (or such other period as the Company shall specify at the time of acceptance of the order for the Supplies) of the date of despatch of the Goods or performance of the Services.

Any replacement Supplies made or Goods repaired under this Condition 15 will be guaranteed on these terms for any unexpired portion of the period of guarantee given on the original Supplies. Any Goods that have been replaced will belong to the Company.

Except as set out in Condition 16(i) the Company’s sole obligation and liability should any Supplies prove damaged or defective in accordance with this Condition 15 shall be limited to at the Company’s option the repair or replacement of the relevant Goods or the re-performance of the relevant Services or the refund of the price paid for the relevant Supplies.

Subject to the above and except as set out in Condition 16(i) and Condition 8 above this Condition is the Company’s sole obligation and the Consumer’s sole remedy for defective Supplies and is accepted by the Consumer in substitution for all express or implied representations conditions or warranties statutory or otherwise as to satisfactory quality fitness for purpose or performance of the Goods (or any materials used in connection therewith) or the standard of workmanship of the Services and all such representations conditions and warranties are excluded.

16. Exclusion of Liability

 1. The Company does not exclude its liability to the Consumer:
  • For breach of the Company’s obligations under section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or section 2 of the Supply of Goods and Services Act 1982;
  • For personal injury or death arising as a result of the Company’s negligence Under section 2(3) of the Consumer Protection Act 1987;
  • For any matter which it would be illegal for the Company to exclude or to attempt to exclude its liability; or
  • For fraud including fraudulent misrepresentation.
  • For damages inflicted as a result of Company intended misbehaviour.

Except as provided in Conditions 8 (Inspection defects and non delivery) 14 (Performance and fitness for purpose) and 15 (Warranty/Guarantee) and Condition 16(i) above the Company will be under no liability to the Consumer whatsoever (whether in contract tort (including negligence) breach of statutory duty restitution or otherwise) for any injury death damage or direct or indirect or consequential loss (all of which terms include without limitation pure economic loss loss of profits loss of business loss of use loss of data computer downtime depletion of goodwill business interruption increased purchasing or manufacturing costs loss of opportunity loss of contracts and like loss) howsoever caused or arising out of or in connection with:

 • Any of the Supplies or the manufacture sale performance or supply or failure or delay in performance or supply of the Supplies by the Company or on part of the Company’s employees agents or sub-contractors; or
 • Any breach by the Company of any of the express or implied terms of the Contract; or
 • Any use made or resale or on-supply of any of the Supplies or any product incorporating any of the Goods or developed using the Supplies; or
 • Any acts or omissions of the Company at the Consumer’s premises; or
 • Any statement made or not made or advice given or not given by or on behalf of the Company including as to compliance with legislation or regulation; or
 • Otherwise under the Contract.

And the Company hereby excludes to the fullest extent permissible at law all conditions warranties and stipulations express (other than those set out in these Conditions or given in accordance with Condition 14) or implied statutory customary or otherwise which but for such exclusion would or might subsist in favour of the Consumer.

Save as set out in Condition 16(i) the Company’s total liability in contract tort (including negligence) breach of statutory duty misrepresentation or otherwise shall be limited to repairing or replacing Goods or in the case of Services re-performing the Services or at the Company’s option refunding monies already paid in respect of the Supplies.

Each of the Company’s employees agents and sub-contractors may rely on and enforce the exclusions and restrictions of liability in Conditions 8 11 14 15 16 and 17 in that person’s own name and for that person’s own benefit.

Condition 16 shall apply to the extent and in so much it is not in conflict with mandatory rules of law of any jurisdiction appicable in a specific case.

17. ProductWatch and Farnell ProductFind

The Consumer acknowledges that these services are provided free of charge. Without limiting the generality of Condition 16:

 1. In relation to ProductWatch
  The Company will make all reasonable efforts to inform as soon as practically possible the Consumer of the pending obsolescence or replacement of any Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to provide details of possible or appropriate substitutes or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods suggested are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.
 2. In relation to Farnell ProductFind
  The Company will make all reasonable efforts to assist the Consumer in identifying and/or procuring suitable Goods but accepts no liability for failing to do so in a timely manner or at all nor for failing to source possible or appropriate Goods or for failing to provide the service in the manner or at the times anticipated. It is the responsibility of the Consumer to determine whether the Goods are suitable for the Consumer’s intended use and no representations or warranties are provided in this regard.

18. Intellectual Property Rights

The Supplies in this Catalogue may be subject to intellectual and industrial property rights including patents know-how trademarks copyright design rights utility rights database rights and or other rights of third parties. No right or licence is granted to the Consumer except the right to use the Supplies or re-sell the Goods in the Consumer’s ordinary course of business. The Company shall have no liability whatsoever in the event of any claim of infringement of any such rights howsoever arising.

In particular without limiting the above title in any software program forming all or any part of the Goods is reserved to the Company and/or its suppliers. The Consumer is responsible for informing itself of the terms of its licence or use and paying any royalty payable.

The Company owns full copyright in respect of this Catalogue and its reproduction in whole or part is prohibited without the Company’s prior written consent.

19. Use of Personal Data

“Personal Data” means in relation to any Consumer any data from which (whether alone or in combination with other information held by the Company) the Company can identify that Consumer regardless of how and when that data is provided.

The Company may process Personal Data for some or all of the purposes contemplated in these conditions or arising in the context of the relationship between the Company and the Consumer including:

 1. Deciding whether to enter into any contract or arrangement with that Consumer. This may include conducting credit reference searches against a Consumer or its representatives and the disclosure of information to the relevant agency as to how the Consumer conducts its accounts and other anti-fraud or identity checks;
 2. Order fulfilment administration consumer services profiling the Consumer’s purchasing preferences and to help to review develop and improve the Company’s business and the goods and services it offers;
 3. Direct marketing of the Company’s products and services and/or of the products and services of other companies in the Premier Farnell Group or third parties which the Company believes may be of interest to the Consumer or its representatives whether by post fax telephone email SMS MMS or otherwise upon Consumers prior express consent to the extent that it is lawfully entitled to do so;
 4. Crime prevention or detection.

The processing of the Personal Data may involve:

 1. The disclosure of that Personal Data to the Company’s service providers and agents for the purpose of processing of order of the Consumer;
 2. The disclosure of that Personal Data to other companies in the Premier Farnell Group whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 3. The disclosure of that Personal Data to third parties whose products and services the Company believes may be of interest to that Consumer;
 4. The transfer of Personal Data outside of the EEA including to countries whose laws may not provide adequate protection to Personal Data. The Company will only transfer Personal Data outside the EEA to companies who have guaranteed to the Company the same level of protection as that Personal Data would have received in the UK.

If at any time the Consumer does not wish his or her Personal Data to be used for any or all of the above purposes he or she should contact the Marketing Manager Farnell Canal Road Leeds LS12 2TU or notify any of our sales representatives when placing an order by phone.

For more information on the Company’s use of personal data please see the Company’s privacy policy on its website.

20. Promotions

In the event that the Company sends promotional material to the Consumer in relation to goods or services available from the Company these Conditions shall apply to all Supplies purchased from such material.

21. Country of Origin

Goods may originate from a non-EC source. Unless otherwise confirmed by the Company in writing nothing in this Catalogue is to be taken as a representation of the source of origin manufacturer or production of the Goods or any part of them. Where certificates of origin are requested and available these may be provided by the Company for a fee determined at the time of request.

22. Trade Counter

Goods can only be supplied at the trade counter against official orders for credit debit card or cash transactions. A purchase order is required when collecting Goods. Cash transactions will only be accepted at the trade counter.

23. Export

The Consumer is responsible at its own expense for obtaining any licence and complying with any export regulations in force within the United Kingdom and any import or export regulations in force in the country for which the Goods are destined.

Certain Goods imported from the United States of America are subject to specific restrictions.

With respect to goods manufactured in or originating from the United States the Consumer agrees to comply with all applicable export laws restrictions and regulations of the United States or foreign agencies or authorities and shall not import export or transfer for the purpose of re-export any product to any prohibited or embargoed country or to any denied blocked or designated person or entity as mentioned in any such U.S. or foreign law or regulation. The Consumer represents and warrants that it is not on the Denied Persons Specially Designated Nationals or Debarred Persons List and is not otherwise prohibited by law from purchasing the Supplies.

The Company reserves the right not to supply certain consumers or certain countries and to require from the Consumer full details of the end use and final destination of the Goods.

24. US Stock*

In relation to any Contract for the supply of Goods which are notified by the Company at the time of order to be US Stock or subject to the Newark direct ship terms (“US Stock Goods”) the provisions of this Condition 24 shall apply in addition to all other terms and conditions set out in these Conditions. If there is any conflict or inconsistency between the terms set out above and this Condition 24 this Condition 24 shall prevail. This Condition 24 does not apply to any Contract which does not include US Stock Goods.

 1. Delivery
  All orders containing US Stock Goods are subject to an additional delivery charge in the amount published by the Company at the time of the order (currently 25 EUR but subject to change from time to time) (“the US Stock Fee”). The US Stock Fee is payable only once per Contract regardless of the number of US Stock Goods ordered under that Contract and only once per Contract in the case of a Contract for Scheduled Delivery. The US Stock Fee will be charged on shipment of the first US Stock Goods to be delivered under any Contract.
  US Stock Goods are normally delivered 3 working days after receipt of an order received prior to 5pm GMT on a working day. US Stock Goods ordered after 5 pm GMT on a working day or on a non-working day are normally delivered 3 working days after the next working day following receipt of the order. This is regardless of the delivery method chosen during the order process (which shall continue to apply to all other Goods ordered). The special same or next day delivery service does not apply to US Stock Goods. As set out above all delivery times are estimates only.
 2. Cancellationand returns
  Save in accordance with Condition 11 above all orders for US Stock Goods whether single drop or scheduled are irrevocable and cannot be cancelled and US Stock Goods may not be returned except in accordance with Conditions 11 or 16 (if applicable) or with the prior written consent of a director of the Company.
 3. Use of Personal Data in relation to US Stock Goods
  In order to fulfil any Contract for US Stock Goods the Company will transfer the Personal Data of the person to whom the Goods are to be delivered to the USA. In placing any order for US Stock Goods the Consumer accepts that this transfer will take place and consents to its taking place even though the USA does not provide the same level of protection to Personal Data as the UK. The Company will endeavour to ensure that the Personal Data will receive an adequate level of protection while in the hands of its representatives in the USA. Where the Personal Data relate to another individual to whom the Goods are to be delivered the Consumer agrees that he or she has the authority of that individual to consent on their behalf. The Consumer can withhold or withdraw his or her consent by contacting the Export Department Farnell Canal Road Leeds LS12 2TU United Kingdom but this will severely curtail the service which the Company can offer and may require the Company to vary the terms of the Contract.

*Applicable to EU countries only

25. Age requirements for certain goods

Where the law requires a minimum age for the purchase of certain Goods the Consumer confirms that he or she is over the required age and that delivery of the Goods will be accepted by a person over the relevant age limit.

26. Life Support and Medical Applications

The Goods are not designed or authorised for implantation in the body or for use in life support equipment other medical equipment or systems for any other purpose where the malfunction of the Goods could reasonably be expected to result in personal injury. Consumers using the Goods for any such purpose do so at their own risk and agree to indemnify the Company and its suppliers against any and all liability and expense (including costs) resulting from such use.

27. Euro

In the event that the UK changes to a single unified European currency (known as the Euro or otherwise) or agrees to the fixing of conversion rates between European Union member states it will not have the effect of altering any term or discharging or excusing performance under the Contract.

28. Force Majeure

The Company shall not be liable to the Consumer in any manner or be deemed to be in breach of these Conditions because of any delay in performing or any failure to perform any of the Company’s obligations under this Contract if the delay or failure was due to any cause beyond the Company’s reasonable control (which shall include but not be limited to government actions war fire explosion flood import or export regulations or embargoes labour disputes). The Company may at its option delay the performance of or cancel the whole or any part of a Contract.

29. Recording of telephone calls

The Company reserves the right to monitor intercept or record telephone calls and many monitor or intercept all email or other electronic communications made to its premises for training security and quality purposes.

30. Legal Construction

All Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with English law and the Parties submit to the jurisdiction of the English Courts.

31. General

Any provision of these Conditions of Supply which is held by any competent authority to be invalid void voidable unenforceable or unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such invalidity voidness voidability unenforceability or unreasonableness be deemed severable and the other provisions of these Conditions of Supply and the remainder of such provision shall not be affected. Failure by the Company to enforce or partially enforce any provision of these Conditions of Supply will not be constrained as a waiver of any rights under these Conditions of Supply.

The Company shall be entitled without the consent of or notice to the Consumer to assign the benefit subject to the burden and guarantees available to the Consumer under this Contract will not be reduced of these Conditions and/or any Contract to any company in its group (as defined in section 53(1) of the Companies Act 1989) at any time.

Except as set out in Condition 16 the parties to the Contract do not intend that any of its terms will be enforceable by virtue of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 by any person not a party to it.

32. Translations

If there is any conflict between these terms and any translation of these terms then Lithuanian version will prevail.

33. Business Administration

All or part of the administration associated with the successful trade account creation and processing your order may be automated

These Conditions supersede all previous issues.
January 2020